Příloha č. 2 k vyhlášce MF č. 640/2004 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Číslo SKP

Typ

Účel užití budovy

Kč/m3
obestavěného
prostoru

Kč/m2
podlahové
plochy

1

2

3

4

5

46.21.18.1..1

A

zdravotní péče

2 740,-

-

46.21.14.6..1

B

komunální služby a osobní hygiena

2 830,-

-

46.21.17.1..1

C

školy

2 538,-

-

46.21.16.3..1

D

kulturní účely

2 611,-

-

46.21.63.1..1

E

tělocvičny

2 579,-

-

46.21.14.3..1

F

služby a administrativa

2 807,-

-

46.21.19.1..1

G

hotely a ubytovny

2 710,-

-

46.21.14.2..1

H

obchod (společné stravování)

2 669,-

-

46.21.18.2..1

I

sociální péče

2 239,-

-

46.21.12.1..1

J

domy vícebytové (typové)

1 950,-

-

46.21.12.2..1

K

domy vícebytové (netypové)

2 150,-

-

46.21.13.1..1

L

Průmysl

2 786,-

-

46.21.51.2.1

M

výrobní pro energetiku

3 076,-

-

46.21.13.3.1

N

vodní hospodářství

3 247,-

-

46.21.15.2.1

O

rostlinná a živočišná produkce

2 695,-

-

46.21.14.4.1

P

doprava a spoje

2 560,-

-

46.21.14.5.1

R

garáže (oprava a údržba)

2 460,-

-

46.21.13.2.1

S

skladování a manipulace

2 231,-

-

46.21.15.3..1

Z

skladování a úprava zeměděl- ských produktů

2 115,-

-

-

J

byty v domech vícebytových typových

-

8 020,-

-

K

byty v domech vícebytových netypových

-

9 630,-

-

-

byty v budovách, kromě budov J, K

-

(cena dle druhu budovy, sl.4 x koef. 3,56)

-

-

nebytové prostory ve všech typech budov

-

(cena dle druhu budovy, sl.4 x koef. 3,4)

1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, TO8B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

2. SKP = číselné kódy standardní klasifikace produkce Českého úřadu statistického

3. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV

Číslo položky

Typ budovy

Konstrukce a vybavení

Popis standardu

1

Všechny typy

Základy včetně zemních prací

Patky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, s izolací proti zemní vlhkosti ( u podsklepených objektů i svislé)

2

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Svislé konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav panelů)

- Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách odpovídajících z hlediska tepelně technických parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm

- Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolací o min. tloušťce 24 cm, dvou- i vícevrstvé odpovídající technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické

- Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a vyhovující hygienickým normám

 

M, O, P, R

Svislé konstrukce vč. obvodové pláště

- Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm

- Betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně izolační vložkou

- Sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, min. tl.29 cm, montované, monolitické

- Dtto dřevěné, min. tl. 10 cm

 

S, Z

Svislé konstrukce vč. obvodového pláště

Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný tl. min. 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 x 20 cm; oboustranně opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot

 

N

Svislé konstrukce vč. obvodového pláště

Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný železobetonový

3

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Stropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)

Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné

 

M, N, O, P, R, S, Z

Stropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)

Jakékoliv běžného provedení

4

Všechny typy

Krov, střecha

- Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monolitický, montovaný

- Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová, valbová, max. dvě rozdílné výšky hřebene, pultová

5

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R

Krytiny střech

Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá

 

O, S, Z

Krytiny střech

Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná

6

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Klempířské konstrukce

Úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou

 

M, N, O, P, R, S, Z

Klempířské konstrukce

Žlaby a svody z pozinkovaného plechu

7

A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L

Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)

Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky

D

Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)

Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní podhledy a obklady stěn včetně akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky

 

M, N, O, P, R

Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)

Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky

 

S, Z

Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení)

Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry

8

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

Úprava vnějších povrchů

Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo

 

L, M, N, O, P, R

Úprava vnějších povrchů

Vápenné jednovrstvé omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo

 

S, Z

Úprava vnějších povrchů

Vápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot

9

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)

Běžné obklady záchodů, umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen apod.

 

M, N, O, P, R, S, Z

Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení)

Neuvažují se

10

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,

Schody

Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním

 

L, M, N, O, P, R, S, Z

Schody

Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teraccem, běžné keramické dlažby, PVC

11

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,

Dveře

Hladké plné nebo prosklené, běžné provedení, dýhované, náplňové

 

L, M, N, O, P, R, S, Z

Dveře

Hladké plné nebo prosklené, kovové, běžné provedení, náplňové

12

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,

Vrata

Neuvažují se

 

L, M, N, O, P, R, S, Z

Vrata

Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná

13

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,

Okna

Jakákoliv zdvojená kromě plastových, dřevěná dvojitá špaletová

 

M, N, O, P, R, S, Z

Okna

Jednoduchá dřevěná nebo kovová

14

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Povrchy podlah

PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované

 

M, N, O, P, R, S, Z

Povrchy podlah

Cementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba

15

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Vytápění

Jakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny

 

M, P, R

Vytápění

Temperování lokálními topidly

 

N, O, S, Z

Vytápění

Bez temperování

16

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R

Elektroinstalace

Světelná a třífázová

 

S, Z

Elektroinstalace

Světelná

17

Všechny typy

Bleskosvod

Ano

18

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Vnitřní vodovod

Ocelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody

 

M, N, O, P, R

Vnitřní vodovod

Ocelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody

 

S, Z

Vnitřní vodovod

Bez rozvodu vody

19

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Vnitřní kanalizace

Svislé litinové nebo plastické potrubí, odpady ze všech hygienických zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí

 

M, N, O, P, R

Vnitřní kanalizace

Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, vpustí

 

S, Z

Vnitřní kanalizace

Bez kanalizace

20

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

Vnitřní plynovod

Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu

 

L, M, N, O, P, R, S, Z

Vnitřní plynovod

Neuvažuje se

21

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Ohřev vody

Centrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače (karmy), bojlery, kombinovaný s ÚT

 

M, N, O, P, R

Ohřev vody

Malé elektrické ohřívače, popř. bojler

 

S, Z

Ohřev vody

Neuvažuje se

22

A, C, G, H, I,

Vybavení kuchyní

Běžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní - elektrické a plynové

 

J, K

Vybavení kuchyní

Běžné elektrické nebo plynové sporáky, varné jednotky čtyřplotýnkové

 

B, D, E, F, L, M, N, O, P, R, S, Z

Vybavení kuchyní

Neuvažuje se

23

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,

Vnitřní hygienická vybavení

Umyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného provedení

WC splachovací s pisoáry s umývátky, bez umývátek běžného provedení

 

L, M, N, O, P, R

Vnitřní hygienická vybavení

Umyvadla

WC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry v malém rozsahu

 

S, Z

Vnitřní hygienická vybavení

Neuvažuje se

24

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Výtahy

Běžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic

 

M, N, O, P, R, S, Z

Výtahy

Neuvažují se

25

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

Ostatní (individuální) - příklady

Např. vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže

 

L, M, N, O, P, R, S, Z

Ostatní (individuální) - příklady

Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže

26

J

Instalační prefabrikovaná jádra

Instalační šachty, koupelna, WC