Příloha č. 20 k vyhlášce MF č. 640/2004 Sb.

Úprava základních cen zemědělských pozemků

Číslo položky

Důvod úpravy ceny zemědělského pozemku

srážka v %

přirážka v %

1

Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních nebo v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:

   

1.1

Hlavní město Praha

   

1.1.1

- území hlavního města

-

560

1.1.2

- území sousedních obcí

-

280

1.1.3

- katastrální území v okolí do 7 km

-

140

1.2

Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel

   

1.2.1

- území obce

-

320

1.2.2

- území sousedních obcí

-

160

1.2.3

- katastrální území v okolí do 5 km

-

80

1.3

Obce s počtem 100-250 tis. obyvatel

   

1.3.1

- území obce

-

240

1.3.2

- území sousedních obcí

-

120

1.3.3

- katastrální území v okolí do 4 km

-

60

1.4

Obce s počtem 50-100 tis. obyvatel

   

1.4.1

- území obce

-

200

1.4.2

- území sousedních obcí

-

100

1.4.3

- katastrální území v okolí do 3 km

-

50

1.5

Obce s počtem 25-50 tis. obyvatel

   

1.5.1

- území obce

-

160

1.5.2

- území sousedních obcí

-

80

1.6

Obce s počtem 10-25 tis. obyvatel

   

1.6.1

- území obce

-

120

1.6.2

- území sousedních obcí

-

60

1.7

Obce s počtem 5-10 tis. obyvatel

   

1.7.1

- území obce

-

80

1.7.2

- sousední katastrální území

-

40

1.8

Obce s počtem 2-5 tis. obyvatel

   

1.8.1

- území obce

-

40

1.8.2

- sousední katastrální území

-

20

2

Jde-li o pozemky, jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastavěné části obce nebo města je:

   

2.1

2-3 km

3

-

2.2

3-4 km

6

-

2.3

4-5 km

10

-

2.4

nad 5 km

15

-

3

Jde-li o pozemky, jejichž zemědělské využití je prokazatelně sníženo

   

3.1

- zvýšenou balvanitostí (např. 6 a více výčnělků mateční horniny nad povrch pozemku na 1 ha z.p.) nebo jinými pevnými překážkami (např. šachet kanalizačních sběračů apod.), kromě dále uvedených1)

až o 15

-

3.2

- zvýšeným výskytem stožárů elektrovodných zařízení (6 a více sloupů nebo stožárů na 1 ha z. p.)

až o 25

-

3.3

- potřebou odvodnění

až o 35

-

3.4

- lokalizací ve zvláště chráněných území se zvýšenou ochranou životního prostředí 3)

až o 30

-

3.5

- vlivem imisního zatížení 4)

   
 

při středním znečištění

až o 15

-

 

při silném znečištění

až o 20

-

1) Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy bylo zjištěno průkazné snížení využitelnosti pozemku pro rostlinnou výrobu a nejde-li prokazatelně o pozemek, na který byla poskytnuta náhrada za újmy vyplývající ze zákonných omezení jeho obhospodařování (např. podle § 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství).

2) Jde o pevné překážky, jejichž plocha není vyjmuta z výměry pozemku v katastru nemovitostí, o výskyt balvanů nad rámec kamenitosti v charakteristice příslušných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), popřípadě o vliv poddolování, avšak pouze tehdy, je-li potvrzen vyjádřením místně příslušného Báňského úřadu.

3) V důsledku zhoršení vodního režimu půdy nad rámec charakteristiky příslušných BPEJ (podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. , kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci).

4) Nachází-li se pozemek ve zvláště chráněných územích podle § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, popř. podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ovšem vždy za předpokladu zásadního omezení původní hospodářské využitelnosti pozemku.

5) Imisním zatížením se rozumí roční depozice vodíkových iontů a oxidu siřičitého, expoziční index ozonu a průměrné koncentrace prašného aerosolu.

Údaje o imisním zatížení území se zjistí u Českého hydrometerologického ústavu, oddělení informačního systému kvality ovzduší, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany a na pobočkách ČHMÚ v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Pro účely této vyhlášky jsou stanoveny limitní koncentrace vodíkových iontů takto:

pro střední zatížení 100 až 250 mg/m3/rok

pro silné zatížení nad 250 mg/m3/rok.

6) V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně dvou nebo více měst a obcí nebo s nimi sousedí, uplatňuje se ta přirážka podle položky 1, jejíž hodnota je v % nejvyšší.

7) Je-li oceňovaný zemědělský pozemek v katastrálním území, které je odděleno např. územím jiné obce od vlastního území, upraví se příslušná přirážka podle položky č. 1 koeficientem 0,65.

8) Pro srážky ze základních cen zemědělských pozemků podle položky 2 se posuzuje nejkratší vzdálenost ("vzdušnou čarou") mezi nejbližšími body na hranici oceňovaného pozemku a hranici souvisle zastavěné části obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území.

9) Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků podle položky 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdáleností vyjadřuje např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, příp. i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.

10) Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přirážky podle položky 1 a srážky podle položek 2 i 3 mohou používat současně "(základní cena se upraví součtem přirážky a srážek) s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední podklady orgánů státní správy (např. okresních, katastrálních, pozemkových úřadů), popřípadě doklady Českého hydrometeorologického ústavu.