Příloha č. 22 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Úprava základních cen lesních pozemků

Číslo položky

Kategorie lesů a jejich vnitřní členění

Srážky v % až do:

1

Imisní lesy:

 

1.1

Pásmo ohrožení A

- 60

1.2

Pásmo ohrožení B

- 40

1.3

Pásmo ohrožení C

- 20

2

Lesy zvláštního určení:

 

2.1

Lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů I. stupně

- 30

2.2

Lesy v ochranném pásmu zdrojů léčivých vod

- 30

2.3

Lesy národních parků - 1. zóna

- 40

2.4

- 2. zóna

- 20

2.5

Lesy ve zvláště chráněných územích

- 20

2.6

Lesy v systému ekologické stability krajiny

- 30

3

Tvar lesních pozemků (např. v závislosti na šíři extrémně protáhlých či malých parcel)

- 20

4

Omezené hospodaření na lesních pozemcích stanovené zvláštním předpisem nebo správním rozhodnutím (např. ochranná pásma energetických rozvodných zařízení, rozhodnutí o využití území apod.)

- 50

5

Lesní pozemky na antropogenních půdách:

 

5.1

V pískovnách , hlinících

- 20

1.2

Na haldách , výsypkách apod.

- 50