Příloha č. 23 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

(1) Cena stavby rybníka (CSR) se zjistí na základě skutečných nákladů na pořízení hráze (CH), rybničních objektů (CO) a stok (CS) podle vztahu

CSR = CH + CO + CS .

(2) Cena hráze (CH) se zjistí na základě určení jejího objemu (S) v m3 sypané hráze včetně zpevnění proti erozi (c) podle vztahu

CH = S x c

Při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se sklonem svahů 1 : 2. Objem hráze se stanoví podle následujících vztahů:

a) pro hráze údolního typu (přehrazující údolí potoka)

S = 0,6 x L x V x (Š + 2 x V)

b) pro hráze boční

S = 0,75 x L x V x (Š + 2 x V)

c) pro hráze zahloubených rybníků

S = 0,4 x L x V x (Š + 2 x V) .

V uvedených vztazích je

L - délka hráze v koruně v m

Š - šířka koruny hráze v m (maximálně*) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, kde šířku koruny hráze nelze zjistit, se použije Š = 3 m)

V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u výpustného zařízení při normální hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální hladinou (h1). Všechny rozměry v m jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa:

V = h + h1.

Předěl mezi h a h1je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. Převýšení hráze nad normální hladinou (h1) se použije nejvýše do hodnoty*) h1 = 2 m.

Cena (c) 1 m3 hráze v Kč se stanoví v závislosti na výšce hráze maximální (V) podle vztahu

c = 300 + 100 x V,

přičemž minimální hodnota c činí 500 Kč/m3 a maximální hodnota c činí 1 200 Kč/m3.

(3) Cena rybničních objektů (CO) se uvažuje samostatně pouze v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze.

Kbel - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí v souladu s normou - obetonováno). Cena se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h ) viz odstavec 2):

do 2 m

60 000,- Kč

za každý další metr nad 2 m do 5 m

30 000,- Kč

za každý další metr nad 5 m

60 000,- Kč.

Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodnocují bezpečnostní přelivy betonové, železobetonové, opevněné kamennou dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu):

0,6 až 1,6 m

80 000,- Kč

za každý další metr šířky nad 1,6 m

40 000,- Kč.

(4) Cena rybničních stok (CS) se stanoví včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se stanoví na 1 m délky stoky.

Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky) - za každý započatý metr šířky v úrovni terénu se uvažuje cena 200 Kč/m.

Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru potrubí (D) v mm podle vztahu

CS = 5 x D .

___________

Vysvětlivky:

*) větší hodnoty Š a h1 se vyskytují v případech, že těleso hráze je součástí komunikace a nejsou zdůvodněny potřebou vlastní stavby nádrže

Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka

1) koeficient amortizace KR1 0,0 až 1,0

Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu

KR1 = 1 - 0,02 x A .

Minimální hodnota KR1 podle tohoto vztahu je však 0,20. Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na setiny) následovně:

Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší o

hráz

- návodní svah zpevněn kamenem tlouštky nad 30 cm, rovnaninou 100 %

0,08

 

- návodní svah zpevněn kameným pohozem do 30 cm, jiné opevnění 100 %

0,04

 

- zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu asfaltovou či betonovou vozovkou

0,04

 

- štěrkovou vozovkou

0,02

 

- upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze

0,03

 

- sjezd pro nákladní automobily k lovišti

0,02

 

- upravené loviště pro mechanizaci

0,02

 

- přisypaná stabilizační lavice k návodnímu svahu

0,02

 

- zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí vyvrácení (min. 4ks/100m)

0,01

přeliv

- betonový, železobetonový - opraven

0,02

 

- rekonstruován

0,05

výpusť

- dřevěný kbel nový

0,01

 

- betonový kbel

0,02

 

- výpustní potrubí (beton, železobeton)

0,03

elektropřípojka

 

0,03

obtoková stoka

 

0,03

V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota KR1 sníží o

hráz

- bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným zpevněním

0,03

 

- značně narušená koruna hráze

0,02

 

- značně narušený vzdušný svah (průsaky, výmoly,sesuvy)

0,05

 

- měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné, nemocné stromy při vyvrácení

0,02

přeliv

- buď značně narušené betonové konstrukce (přeliv, propustek, vývar)

0,03

 

- nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů

0,02

výpusť

- porušené konstrukční prvky kbelu

0,02

 

- porušené výpustní potrubí

0,02

Pokud po úpravách vyjde KR1 = 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami.

2) koeficient vodohospodářského významu KR2 0,2 až 1,0

rybník s intenzivním chovem ryb

1,0

rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně)

0,9

rybník s chovem ryb a vodní drůbeže postavený vedle toku (boční)

0,8

rybník s chovem ryb a vodní drůbeže postavený na toku (údolní)

0,7

ostatní rybníky a malé vodní nádrže

0,5

všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu za předpokladu zohlednění úbytku produkce

0,5

bez zohlednění úbytku produkce

0,2

3) koeficient zásobení vodou KR3 0,3 až 1,4

Podle poměru ročního průtoku (Z1) nebo maximálního ročního odběru vody (Z2) a objemu vody (Ov) v rybníku (u soustav pro celou část soustavy plněné z jednoho zdroje) se použijí následující hodnoty:

zásobení

vodou

Z1/Ov nebo Z2/Ov

rybník

nuceně

průtočný

rybník

s regulovaným

průtokem

méně než 2

0,6

0,6

2 - 5

1,0

1,0

5 - 15

1,1

1,3

15 - 50

0,9

1,4

více než 50

0,3

1,4

Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu

Ov = 0,4 x h x 10 x KP x Kz ,

kde

h - hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině [m]

KP - katastrální plocha rybníka [ha]

Kz - koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami

úroveň zazemnění

Kz

běžné zazemnění

0,75

0,25 až 0,5 KP

0,5

0,5 až 0,75 KP

0,25

nad 0,75 KP

0,1

Maximální roční odběr vody (Z>2) je u rybníků bočních určen v povolení k nakládání s vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen určí se jeho výše shodně s výpočten ročního průtoku (Z1). V případech, kdy nejsou k dispozici hydrologické údaje, určí se roční průtok (Z1)z plochy povodí k hrázi rybníka (W) [km2] [lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1:50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku (Oo) v tis. m3/km2/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností na 10 m a interpolace průměrných údajů uvedených v následující tabulce] a podle vztahu V jiných případech se roční průtok (Z2) určí z plochy povodí k hrázi rybníka (W) [km2] (lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1 : 50 000 s přesností na 10 % plochy) a z průměrného specifikovaného odtoku (Oo) v tis. m3/km2/rok podle vztahu

Z1 = W x Oo

nadmořská výška

povodí rybníka

průměrný specifický odtok (Oo)

[ tis. m3/km2/rok]

200 m

50

300 m

60

400 m

110

500 m

160

600 m

220

nad 600 m

220 + 60 za každých 100 m

Roční průtok (Z2) je možno zjistit rovněž v pobočkách Českého hydrometeorologického ústavu (Praha, Plzeň, Ústí n. L., Hradec Králové, Brno a Ostrava).

4) koeficient produkčního objemu rybníka KR4 0,02 až 1,5

Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustního zařízení při normlní hladině h [m], která se však uvažuje jen v rozmezí 0,5 m až 5 m, a z koeficientu zazemnění (Kz, viz K4) podle vztahu

KR4 = 0,4 x h x Kz

5) koeficient začlenění do soustav KR5 0,8 až 1,2

Použijí se následující hodnoty koeficientu KR5:

součást kompaktní soustavy samostatně napájených a vypouštěných rybníků

1,2

umístění v soustavě navazujících rybníků bez obtokových stok (napouštění nebo vypouštění přes jiný rybník)

0,8

ostatní případy

1,0

6) koeficient přístupnosti rybníka KR6 0,8 až 1,2

Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se používají následující hodnoty koeficientu KR6:

přístupný pro všechny dopravní prostředky 1,2

přístupný pouze pro terénní vozidla 1,0

ve vegetační sezóně bez přístupové komunikace 0,8

7) koeficient zabahnění KR7 0,7 až 1,0

Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty:

vrstva bahna

méně než 20 cm

1,0

20 až 40 cm

0,9

více než 40 cm

0,7

Vrstva bahna se měří ve čtvrtině osy kolmé na hráz rybníka, nejvýše však 200 m od hráze, jako průměr ze 3 měření (mimo stoku) alespoň 2 m od sebe vzdálených. Koeficient nižší než 1,0 se použije podle měření jen pokud o to na základě výrazného znehodnocení rybníka některý z účastníků požádá nebo pokud je znehodnocení zjevné.

8) koeficient kontaminace toxickými cizorodými a neodbouratelnými látkami KR8 0,3 až 1,0

Podle výskytu toxických cizorodých látek, které nejsou odbouratelné, se použijí následující hodnoty KR8:

neovlivňující kvalitu tržních ryb

1,0

zvyšující koncentraci v tržních rybách na úroveň hygienických limitů

0,3

Úroveň případné kontaminace rbníka je možno doložit výsledky analýzy rybího masa nebo zjistit dotazem na VÚR Vodňany.


Poznámka:

Pokud jsou z dokumentace rybníka (normace, manipulační řád) k dispozici přesné údaje, lze je vždy použít přednostně před hodnotami zjištěným zjednodušeným postupem podle textu vyhlášky.