Příloha č. 29 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Úprava základních cen lesních pozemků

Tabulka č.1

Číslo položky

Kategorie lesů a jejich vnitřní členění

Srážky v % až do:

1

Imisní lesy:

 

1.5

Stupeň poškození I

- 20

1.6

Stupeň poškození II

- 30

1.7

Stupeň poškození IIIa

- 40

1.8

Stupeň poškození IIIb

- 60

1.9

Stupeň poškození IVa

- 80

2

Ochranné lesy:

 

2.1

Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích

- 80

2.2

Lesy vysokohorské pod horní hranicí vegetace

- 80

2.3

Lesy v klečovém vegetačním stupni

- 80

3

Lesy zvláštního určení:

 

3.1

Lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů I. stupně

- 20

3.2

Lesy v ochranném pásmu zdrojů léčivých vod

- 20

3.3

Lesy národních parků - 1. zóna

- 40

3.4

- 2. zóna

- 20

3.5

Lesy ve zvláště chráněných územích

- 20

 

Tabulka č. 2

Číslo po-ložky

Kvalitativní znaky

Maximální srážky ( - ) a přirážky ( + ) v %

Bonitní stupeň (RVB)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem

-15

-15

-16

-17

-18

-20

-22

-24

-25

5

Kmeny postižené v dolní části hnilobou jádra v průměrné délce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

2 m

-11

-12

-13

-14

-15

-17

-19

-22

-26

5.2

3 m

-14

-14

-15

-17

-19

-21

-23

-26

-30

5.3

4 m

-19

-20

-21

-23

-24

-27

-30

-34

-38

5.4

5 m

-28

-29

-31

-33

-35

-39

-43

-47

-52

6

Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem a v dolní části hnilobou jádra o průměrné délce 2 m

-22

-24

-27

-30

-32

-33

-34

-35

-36

7

Mimořádně kvalitní porosty s výřezy 1. jakostní třídy

+ 40

8

Les nízký

- 40

9

Výskyt souší v porostu mimo imisní lesy

- 15

10

Porosty dřevin s významně nižší produkční schopností nebo nižším zpeněžením sortimentů oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny (např. habr obecný, javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva apod.)

- 40

11

Porosty borovice kleče

- 80

12

Ostatní vlivy, např. škody způsobené střelbou. poddolováním lesa apod.

- 50

Tabulka č. 3

Číslo položky

Vliv polohy (ztěžující podmínky přibližování)

Srážky v % až do:

Skupina dřevin

Jehličnaté

Listnaté tvrdé

Listnaté měkké

13

Prodloužení přibližovací vzdálenosti o každých dalších 100 m nad průměrnou přibližovací vzdálenost

-2

-3

-3

14

Přibližování na svahu:

 

 

 

14.1

od 21 do 33 %

-2

-3

-7

14.2

od 34 do 50 %

-6

-10

-14

14.3

od 51 do 70 %

-10

-17

-22

14.4

nad 70 %

-26

-49

-57

15

Přibližování na trvale neúnosném podloží

-9

-16

-21

16

Přibližování na podmíněně neúnosném podloží (např. flyš)

-5

-8

-11

17

Přibližování v terénu s význačnými překážkami

-3

-6

-6

18

Přibližování v porostech do 60 let na svazích nad 70 %

-43

-82

-90

1. Srážky pod čísly 13.1 až 13.4 a srážku č. 17 lze použít pouze alternativně (jen jednu z nich)

2. Srážky pod čísly 14 a 15 lze použít pouze alternativně

3. V ostatních případech lze srážky vzájemně sčítat podle skutečnosti

4. Listnatými měkkými se rozumí dřeviny: lípa, olše, topol, osika, vrba, jírovec.

5. Listnatými tvrdými se rozumí ostatní listnáče kromě uvedených v bodu 4.

 

Přibližovací vzdálenost - je nejkratší spojnice geometrického středu porostu (dopravního segmentu) vedoucí po vyklizovacích a přibližovacích liniích k nejbližší skládce (složišti).

Měří se po vyklizovací linii nejbližší geometrickému středu porostu po střed skládky (složiště), nejlépe podle porostní mapy. Zaokrouhluje se na celé stovky metrů, vždy nahoru.

Průměrná přibližovací vzdálenost - je v podmínkách ČR 600 m.

Porost - porost, porostní skupina, stejnověká skupina lesních dřevin vymezená přesnými hranicemi na lesnické mapě s jednoznačným číselným označením, popsaná v lesním hospodářském plánu (osnově).

Vyklizovací linie - linka prokácená v lesním porostu sloužící pro vlečení vytěžených kmenů porostem k přibližovací linii.

Přibližovací linie - cesta, svážnice, která slouží k vlečení vyklizených kmenů z porostu na skládku (složiště).

Skládka - nezalesněná nebo jinak hospodářsky nevyužívaná plocha na níž je možno uskladnit alespoň 1 náklad pro odvozní soupravu (cca 20 až 25 m3 hmoty, to je v praxi cca 2 až 3 ary), která je alespoň 3 měsíce v roce přístupná pro odvoz dříví nákladními soupravami. Skládka nemusí být vlastníkem lesa schválena, postačí když existuje.

Složiště - plocha zpravidla jiného majitele, zpravidla hospodářsky využívaná, avšak po dohodě s vlastníkem (nejčastěji v době vegetačního klidu) využitá k dočasnému skladování dříví, která je alespoň 1 měsíc v roce přístupná pro odvoz dříví nákladními soupravami. Umístění složiště musí být vlastníkem schváleno.

Dopravní segment - je souvislá skupina porostů (porostních skupin) navzájem sousedících, se shodnými podmínkami svažitosti, sjízdnosti, stejného rozsahu a typu překážek, která gravituje k jediné skládce (složišti), se shodnou průměrnou přibližovací vzdálenosti. Velké lesní majetky a majetky prostorově rozptýlené tak lze rozdělit na více dopravních segmentů.