Příloha č. 5 vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položky

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1

2

3

4

5

1.1

46.21.51.3

Věže chladící a odply-novače

-

-

3 467

3 150

3 141

1.2

46.21.52.5

Zásobníky věžové (sila)

1 410

1 428

3 243

2 177

-

1.3

46.25.61.1

Komíny vysoké a kou-řové kanály

1 670

-

4 142

-

-

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé nosné konstrukce)

1 zděná z cihel, tvárnic nebo bloků

2 monolitická betonová tyčová

3 monolitická betonová plošná

4 kovová

5 z jiných materiálů

2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položky

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

2.1

46.21.64.1

Nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod

8 198

2 640

3 359

-

1 619

7 554

-

1 640

2.2

46.21.64.1

Nádrže pozemní mimo nádrže odpadních vod

7 328

2 149

2 600

1 895

2 489

7 300

-

-

2.3

46.21.64.2

Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství)

3 955

2 063

3 137

-

1 107

3 509

-

-

2.4

46.21.64.2

Zásobníky a jámy pro zemědělství

3 698

2 042

1 894

-

986

3 045

1 702

-

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1 zděná z cihel, tvárnic nebo bloků

2 monolitická betonová tyčová

3 monolitická betonová plošná

4 motovaná z dílců betonových tyčových

5 motovaná z dílců betonových plošných

6 kovová

7 dřevěná na bázi dřevní hmoty

8 z jiných materiálů

 

2a. Opěrné zdi

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo
položky

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

2a.1

46.21.64.5

Opěrné
zdi

2 930

2 350

3 225

-

3 750

-

-


Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé konstrukce)

1 zděná z cihel nebo z bloků
2 zděná z kamene
3 monolitická betonová tyčová
4 monolitická betonová plošná
5 montovaná z dílců betonových tyčových
6 montovaná z dílců betonových plošných
7 z jiných materiálů

 

3. Mosty

Cena Kč za 1 m2 plochy mostovky

Číslo položky

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1

2

3

4

5

3.1

46.21.21.1

Mosty pozemních komunikací

14 657

18 561

16 788

17 545

22 277

3.2

46.21.21.2

Mosty drážních komunikací

12 693

16 429

14 256

15 497

12 008

3.3

46.21.21.4

Mosty průmyslové, lávky pro chodce

10 527

14 310

12 571

8 837

9 074

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1 monolitická betonová nepředpjatá

2 monolitická betonová předpjatá

3 montovaná z dílců betonových nepředpjatých

4 montovaná z dílců betonových předpjatých

5 kovová

4. Komunikace pozemní

Cena Kč za 1 m2 plochy komunikace

Číslo položky

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1

2

3

4

5

6

4.1

46.23.11.2

Komunikace pozemní (silnice)

1 299

1 945

1 161

1 079

1 401

313

4.2

46.23.11.4

Plochy charakteru pozemních komunikací (např. parkoviště)

1 075

1 092

875

796

1 081

289

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1 dlážděný

2 monolitický betonový

3 montovaný betonový

4 z kameniva prolévaný živicí

5 z kameniva obalovaného živicí

6 bez krytu

5. Letiště

Cena Kč za 1 m2 plochy letiště

Číslo položky

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1

2

3

4

5.1

46.23.14

Letištní plochy

1 990

1 500

1 450

1 360

Konstrukční charakteristika

1 TEVYCED tl. 14 cm (tenká vyztužená cementobetonová deska)

štěrkopísek tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 20 cm, letištní beton tl. 24 cm, Tevyced tl. 14 cm (včetně výztuže), spáry podélné a příčné, těsnění spár (zálivka), ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

2 Prostá cementová deska

štěrkopísek tl. 20 cm, 2 x cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, přesun hmot, zemní práce

3 Prostá cementová deska

geotextilie, minerální beton tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 15 cm, živičná membrána, porézní beton tl. 10 cm, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

4 Prostá cementobetonová deska (rekonstrukce vzletové a pojížděcí dráhy, pojížděcí dráha, stojánky letadel)

štěrkopísek tl. 20 cm, 2 x cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, bourání stávající konstrukce (zde se cena může lišit podle tlouštěk bouraných vrstev), zemní práce, přesun hmot

6. Plochy a úpravy území

Cena Kč za 1 m2 plochy upravené, zastavěné

Číslo položky

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.1

46.39.99

Úpravy území a samostatné zemní práce

176

265

626

415

478

316

391

-

162

6.2

46.23.21

Plochy pro tělovýchovu nekryté

200

286

824

628

-

408

-

262

-

6.3

46.21.64.3

Nástupiště a rampy (cena za 1 m2 zastavěné plochy)

-

-

4 876

3 950

4 210

2 860

3 097

-

-

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1 vegetační

2 z kameniva

3 dlážděný

4 monolitický

5 montovaný betonový

6 z kameniva - prolévaného živicí

7 z kameniva - obalovaného živicí

8 z jiných materálů - např. antuka

9 bez krytu

7. Dráhy kolejové

Cena Kč za 1 m délky trasy

Číslo položky

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

7.1

46.23.13.1

Spodek drah kolejových

7 286

7 976

8 250

-

-

2 976

-

7.2

46.23.13.2

Svršek železničních kolejí na drahách celostátních

5 510

7 733

4 389

6 326

-

-

-

7.3

46.23.13.2

Svršek železničních kolejí staničních na drahách celostátních

9 028

12 671

7 192

-

-

-

-

7.4

46.23.13.5

Svršek železničních vleček včetně zadlážděných, městské pozemní tramvaje (včetně výhybek)

13 958

15 120

7 215

5 201

8 657

-

-

7.5

46.23.13.5

Svršek drah kolejových ostatních, vlečky nezadlážděné

8 339

11 705

6 643

7 797

10 056

-

-

7.6

46.23.13.9

Svršek kolejí úzkorozchodných vnitrozávodních - zadlážděných

-

-

-

-

-

-

2 380

7.7

46.23.13.9

Dtto - nezadlážděných

-

-

-

-

-

-

1 500

Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry)

1 pražce dřevěné

2 pražce ocelové

3 pražce betonové

4 desky podélné a prahy betonové monolitické

5 desky a podélné prahy montované betonové

6 vrstva kameniva zhutnělá

7 ostatní

8. výhybky

 

Číslo položky

SKP

Objekt

Cena Kč za 1 kus

8.1

46.23.13.4

Výhybky na celostátních drahách - na traťových kolejí

504 000

8.2

46.23.13.4

Dtto - na staničních kolejí

430 000

8.3

46.23.13.4

Výhybky na železničních vlečkách

310 000

8.4

46.23.13.4

Dtto - na kolejích úzkorozchodných

285 000

8.5

46.23.13.4

Výhybky na kolejích tramvajových

460 000

9. Vedení elektrická pro dráhy a dráhy visuté

Cena Kč za 1 m délky

Číslo položky

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1

2

3

4

5

9.1

46.21.34.9

Rozvody nadzemní elektrického proudu včetně kabelů

593

1 323

-

267

-

9.2

46.21.33.1

Vedení trolejová celostátních drah

-

875

900

-

-

9.3

46.21.33.2

Vedení trolejová městských drah

-

-

1 042

-

-

9.4

46.21.35.1

Vedení silnoproudá podzemní kabelová

802

1 428

-

-

-

9.5

46.21.35.9

Vedení slaboproudá podzemní kabelová

1 924

-

-

-

-

9.6

46.23.13.6

Dráhy visuté

-

-

-

43 898

-

Konstrukční charakteristika (umístění vedení)

1 v zemní rýze na upravený podklad

2 v zemní rýze do tvárnicové tratě

3 nad zemí, na stožárech nebo sloupech

4 nad zemí na rámové konstrukci

5 nad zemí na jiných podporách

10. Objekty podzemní mimo důlní

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položky

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1

2

3

4

5

10.1

46.21.22.1

Tunely

4 114

-

-

-

-

10.2

46.21.22.2

Štoly

6 942

8 414

5 376

6 116

-

10.3

46.21.22.3

Objekty podzemní halové

5 839

-

-

-

-

10.4

46.21.22.4

Objekty plošné podzemní

4 482

-

-

-

-

10.5

46.21.22.5

Šachty svislé, úklonné

-

-

-

4 318

-

10.6

46.21.22.1

Vrty

-

-

-

-

10 362

10.7

46.25.22.1

Studny vodárenské

2 523

-

-

-

-

10.8

46.21.22.7

Tunely stanic

1 781

-

-

-

-

Konstrukční charakteristika (způsob rozpojování)

1 hloubení z povrchu území

2 ruční ražení

3 ražení nemechanizovaným štítem

4 ražení mechanizovaným štítem

5 vrtání

11. Vodovody trubní

SKP 46.21.31.2 Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

Číslo položky

Profil potrubí DN v mm

Konstrukční charakteristika

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena za každých i započatých 0,5 m o 10%.

Konstrukční charakteristika (materál potrubí)

1 z trub z plastických hmot

2 z trub ocelových

3 z trub litinových

4 z trub osinkocementových

1

2

3

4

11.1

80 mm

1 640

1 344

1 840

-

11.2

100 mm

2 063

1 344

2 238

2 176

11.3

200 mm

2 877

2 166

2 939

2 859

11.4

300 mm

4 440

3 045

4 330

4 034

11.5

400 mm

-

4 084

4 756

5 316

11.6

600 mm

-

5 492

7 776

8 903

11.7

800 mm

-

9 978

12 226

-

11.8

1 000 mm

-

13 821

15 920

-

11.9

1 200 mm

-

18 091

20 231

-

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.

12. Kanalizace trubní

SKP 46.21.41.4
Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

Číslo položky

Profil potrubí DN v mm

Konstrukční charakteristika

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena za každých i započatých 0,5 m o 10%.

Konstrukční charakteristika (materál potrubí)

1 z trub z plastických hmot

2 z trub betonových

3 z trub železobetonových

4 z trub kameninových

1

2

3

4

12.1

300 mm

2 163

1 785

2 082

1 981

12.2

400 mm

2 650

1 955

2 278

2 831

12.3

500 mm

-

2 346

2 822

2 856

12.4

600 mm

-

3 043

3 655

3 757

12.5

800 mm

-

3 800

4 378

4 488

12.6

1 000 mm

-

-

5 355

-

12.7

1 200 mm

-

-

6 273

-

12.8

1 400 mm

-

-

10 839

-

12.9

1 600 mm

-

-

14 009

-

12.0

2 200 mm

-

-

21 052

-

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.

13. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

SKP 46.21.42.1
Cena Kč za 1 m délky

Číslo položky

Objekt a způsob vedení

Jmenovitá světlost potrubí DN

80/40

100/50

125/65

150/80

200/100

250/125

13.1

A/a: Podzemní vedení

Dvojitý kanál žl + žl

8 996

10 177

10 725

11 404

14 394

15 225

13.2

A/b:Dvojitý kanál žl + příklopový

6 833

8 970

9 448

10 031

12 346

13 486

13.3

A/c: Společný kanál příklopový

7 564

8 870

9 738

10 207

12 778

13 739

13.4

B: Pozemní vedení

1 746

2 106

2 290

2 477

3 170

3 618

13.5

C: Nadzemní vedení

5 902

5 658

5 758

5 598

5 798

6 084

SKP 46.21.32.4
Cena Kč za 1 m délky

Číslo položky

Objekt a způsob vedení

Jmenovitá světlost potrubí DN

300/125

350/150

400/150

500/200

600/250

13.6

A/a: Podzemní vedení

Dvojitý kanál žl + žl

16 787

19 248

21 220

25 967

30 395

13.7

A/b:Dvojitý kanál žl + příklopový

14 950

16 909

19 197

23 002

-

13.8

A/c: Společný kanál příklopový

16 233

19 096

21 373

25 714

-

13.9

B: Pozemní vedení

4 287

5 210

5 470

8 329

10 511

13.0

C: Nadzemní vedení

6 633

7 742

7 860

11 886

14 446

Způsob vedení:

A: Podzemní vedení

A/a: Dvojitý kanál

A/b: Dvojitý kanál, žlab příklopový

A/c: Společný kanál příklopový

B: Pozemní vedení

C: Nadzemní vedení

14. Teplovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

SKP 46.21.42.2
Cena Kč za 1 m délky

Číslo položky

Objekt a způsob vedení

Jmenovitá světlost potrubí DN

2 x 100

2 x150

2 x200

2 x300

2 x400

2 x 500

14.1

A: Podzemní vedení

           

14.2

A/a:Příklopový kanál

7 442

9 428

11 814

15 148

20 043

23 761

14.3

A/b: Žlabový systém

8 910

10 482

12 843

16 706

22 286

25 956

14.4

B: Pozemní vedení

2 343

2 871

3 855

6 115

8 354

10 577

14.5

C:Nadzemní vedení

5 614

5 604

6 246

8 978

11 607

14 994

SKP 46.21.32.5
Cena Kč za 1 m délky

Číslo položky

Objekt a způsob vedení

Jmenovitá světlost potrubí DN

2 x 600

2x800

2x 1000

2x 1200

2 x 1 400

14.6

A: Podzemní vedení

         

14.7

A/a:Příklopový kanál

27 059

37 169

45 208

50 542

57 890

14.8

A/b: Žlabový systém

29 949

40 489

49 662

57 827

62 619

14.9

B: Pozemní vedení

12 920

19 485

24 969

29 112

33 746

14.0

C: Nadzemní vedení

17 286

26 106

37 771

-

-

Způsob vedení:

A: Podzemní vedení

A/a: Příklopový kanál

A/b: Žlabový systém

B: Pozemní vedení

C: Nadzemní vedení

15. Vedení elektrické

a) Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí (VV)

SKP 46.21.34.1 Cena Kč za 1 m délky

Číslo položky

Objekt

ve volném terénu

v zastavěném prostoru

počet kabelů

1

2

1

2

 

Kabelové vedení 10 kV

       

15.1

3 x 50 až 90

347

572

428

713

15.2

3 x 12 až 150

407

713

510

816

15.3

3 x 185 až 240

490

897

591

1 041

 

Kabelové vedení 22 kV

       

15.4

3 x 95 až 150

775

1 047

876

1 591

15.5

3 x 185

897

1 632

847

1 835

 

Kabelové vedení 35 kV

       

15.6

3 x 95 až 150

787

1 692

890

1 896

15.7

3 x 185 až 240

1 060

1 977

1 161

2 141

b) sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel

SKP 46.21.43.2 Cena Kč

Číslo položky

Objekt

za 1 m délky vedení (včetně podílu ceny sloupů)

za 1 kus sloupu (včetně podílu ceny kabelů)

 

Sítě kabelové se sloupy

   

15.8

parkovými do 4 m

380

12 000

15.9

uličními do 8 m

580

22 000

15.0

uličními přes 8 m

1 030

30 000

16. Hydromeliorace

SKP 46.24.12.6 Cena Kč za 1 m délky

Číslo položky

Objekt

Konstrukční charakteristika

1

2

3

4

5

6

16.1

Drenáže odvodňovací

55

-

-

-

115

-

16.2

Příkopy a kanály odvodňovací otevřené a zakryté

-

-

-

-

-

2 055

16.3

Odvodnění ostatní

-

-

1 356

-

-

-

16.4

Rozvody závlahové podzemním potrubím

1 533

-

-

872

-

-

16.5

Rozvody závlahové zakrytými kanály

-

-

5 611

-

-

-

Cena Kč za 1 ha

Číslo položky

Objekt

Konstrukční charakteristika

1

2

3

4

16.6

Drenáže odvodňovací

54 206

-

65 701

-

16.7

Příkopy a kanály odvodňovací otevřené a zakryté

-

-

-

67 179

16.8

Závlahy - rozvody závlahovým podzemním potrubím

-

73 709

-

-

Konstrukční charakteristika (potrubí)

1 z trub z plastické hmoty

2 z trub betonových

3 z trub kameninových

4 z trub osinkocementových

5 z trub z pálené hlíny

6 bez potrubí

17. Hráze a objekty na tocích

Cena Kč za 1 m3 objemu hráze

Číslo položky

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1

2

17.1

46.24.12.3

Hráze, jezy, stupně

376

209

17.2

46.24.12.3

Hráze přehradní zemní, kamenité a smíšené

333

209

17.3

46.24.12.3

Hráze ochranné

152

-

17.4

46.24.12.3

Hráze hospodářských nádrží

1 167

-

17.5

46.24.12.3

Ostaní

189

-

Konstrukční charakteristika (hlavní svislá konstrukce)

1 ze zemin

2 z kamene, kameniva

18. Nádrže na tocích, úpravy toku a kanály

Cena Kč za 1 m2 upravené plochy(*)
Cena Kč za 1 m délky(**)

Číslo položky

SKP

Objekt

Konstrukční charakteristika

1

2

3

4

5

6

7

18.1

46.24.12.8

Nádrže na tocích (*)

1 738

481

-

-

5 405

-

-

18.2

46.24.12.9

Úpravy vodních toků (**)

-

6 679

9 168

6 366

-

3 651

3 476

18.3

46.24.12.1

Kanály (mimo odvodnění a závlahy) (**)

5 125

10 237

-

10 157

-

1 310

-

Konstrukční charakteristika (opevnění břehů a dna)

1 ze zemin a kameniva stabil.

2 z kamene, kameniva

3 monolitické betonové

4 montované betonové

5 vegetací

6 bez opevnění

7 z jiných materiálů

19. Plynovody nízkotlaké a středotlaké

volný terén
SKP 46.21.42.3
Cena Kč za 1 m

Číslo položky

Profil potrubí DN v mm

Konstrukční charakteristika

1

2

19.1

50 mm

585

-

19.2

63 mm

-

340

19.3

65 mm

670

-

19.4

80 mm

740

-

19.5

90 mm

-

435

19.6

100 mm

875

-

19.7

110 mm

-

510

19.8

125 mm

1 020

-

19.9

150 mm

1 410

-

19.10

160 mm

-

760

19.11

200 mm

1 780

-

19.12

225 mm

-

1 210

19.13

250 mm

2 395

-

19.14

300 mm

2 680

-

Konstrukční charakteristika (materál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké

uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu
SKP 46.21.42.3
Cena Kč za 1 m

Číslo položky

Profil potrubí DN v mm

Konstrukční charakteristika

1

2

20.1

50 mm

1 215

-

20.2

63 mm

-

970

20.3

65 mm

1 300

-

20.4

80 mm

1 370

-

20.5

90 mm

-

1 275

20.6

100 mm

1 715

-

20.7

110 mm

-

1 350

20.8

125 mm

1 660

-

20.9

150 mm

2 250

-

20.10

160 mm

-

1 605

20.11

200 mm

2 620

-

20.12

225 mm

-

2 050

20.13

250 mm

3 445

-

20.14

300 mm

3 730

-

Konstrukční charakteristika (materál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

21. Plynovody vysokotlaké

volný terén
SKP 46.21.42.3
Cena Kč za 1 m

Číslo položky

Profil potrubí DN v mm

Konstrukční charakteristika

1

2

21.1

50 mm

640

-

21.2

63 mm

-

-

21.3

65 mm

735

-

21.4

80 mm

810

-

21.5

90 mm

-

-

21.6

100 mm

960

-

21.7

110 mm

-

-

21.8

125 mm

1 120

-

21.9

150 mm

1 520

-

21.10

160 mm

-

-

21.11

200 mm

1 900

-

21.12

225 mm

-

-

21.13

250 mm

2 530

-

21.14

300 mm

2 825

-

Konstrukční charakteristika (materál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

22. Plynovody vysokotlaké

uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu
SKP 46.21.42.3
Cena Kč za 1 m

Číslo položky

Profil potrubí DN v mm

Konstrukční charakteristika

1

2

22.1

50 mm

1 265

-

22.2

63 mm

-

-

22.3

65 mm

1 368

-

22.4

80 mm

1 440

-

22.5

90 mm

-

-

22.6

100 mm

1 802

-

22.7

110 mm

-

-

22.8

125 mm

1 960

-

22.9

150 mm

2 358

-

22.10

160 mm

-

-

22.11

200 mm

2 740

-

22.12

225 mm

-

-

22.13

250 mm

3 576

-

22.14

300 mm

3 872

-

Konstrukční charakteristika (materál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

23. Regulační stanice plynu (označení RS)

SKP 46.21.42.3 Cena Kč za 1 m

     

Cena za 1 kus

Číslo položky

Označení

Výkon při minimálním vstupní tlaku (m3/h)

Počet redukčních stupňů

Počet regulačních řad

Cena

 

STL- NTL

23.1

RS 400

400

1

1

405 000

23.2

RS 1200

1 200

2

1

735 000

23.3

RS 2000

2 000

2

1

790 000

23.4

RS 3000

3 000

2

1

1 010 000

 

VTL - STL (bez meziodběru)

23.5

RS 200

200

1

1

488 000

23.6

RS 200

200

2

1

570 000

23.7

RS 500

500

1

1

510 000

23.8

RS 1200

1 200

1

2

625 000

23.9

RS 1200

1 200

2

1

790 000

23.10

RS 1200

1 200

2

2

960 000

23.11

RS 2000

2 000

2

1

933 000

23.12

RS 2000

2 000

2

2

971 000

23.13

RS 3000

3 000

2

1

977 000

23.14

RS 3000

3 000

2

2

1 059 000

Poznámka:

NTL - nízkotlak do 5 kPa

STL - středotlak přes 5 kPa do 300 kPa

VTL - vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa

VVTL - velmi vysoký tlak - přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně regulačních stanic
nutno ohodnotit cenami obvyklými

Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.