VYHLÁŠKA č. 325/2002 Sb.
Ministerstva financí
ze dne 3. července 2002,


kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb., vyhlášky č. 173/2000 Sb. a vyhlášky č. 338/2001 Sb., se mění takto:


1. V § 23 odst. 2, 3, 4, 8 a 9 se slova "a) až i)" nahrazují slovy "a) až l)".
2. V § 23 odst. 12 se číslice "8" zrušuje.
3. V § 30 odst. 2 se za slova "vypočteným jako" vkládají slova "hodnota 1,00 snížená o".
4. V příloze č. 14 bodu 3 větě poslední se za slova "zahrádkářských chat" vkládají čárka a slova "garáží a vedlejších staveb,".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Rusnok v.r.


Zdrojem informací na této stránce je Ministerstvo financí ČR


Tato stránka byla aktualizována 11.7.2003