Navštivte www.cenovemapy.cz

Ing. Vladimír Bajer a Ing. Jiří Lokaj
U Svobodárny 12
190 00 Praha 9
e-mail:
info@cenovemapy.cz


Vážené dámy a pánové,
vaše město v minulosti vydalo cenovou mapu stavebních pozemků, jejíž platnost vypršela dne 30. 6. 1995. V téže době skončila platnost celé řady dalších cenových map. Nejčastějším důvodem ukončení jejich platnosti byla legislativní změna. Na podzim předchozího roku vstoupil totiž v platnost nový oceňovací předpis vydaný Ministerstvem financí ČR, který, na tehdejší dobu velice přísně, stanovil podmínky zpracování cenových map i jejich formu a obsah. Platnost dříve zpracovaných map, mezi které patřila zřejmě i mapa vašeho města, vyhláška omezovala datem 30. 6. 1995.

Mezi tím doba významně pokročila, celá řada měst dokončila digitalizaci mapových podkladù, zpracovala nový územní nebo regulační plán, vybudovala městský informační systém, pokročila výpočetní technika a změnily se i postupy a způsoby zpracování i prezentace cenových map stavebních pozemkù.

Pominuly také někdejší technické obtíže, ale i legislativní překážky, které bránily zpracování cenových map v požadované kvalitě. Některé naopak postupně přibyly.

Proto bychom vašemu městu dnes rádi nabídli novou aktivitu, nazvanou

Projekt revitalizace
cenových map

Argumenty k tématu "co je přínosem cenových map" naleznete na naší webové stránce www.cenovemapy.cz.

V této chvíli bychom vás chtěli oslovit se základní informací, jejíž podstatou je skutečnost, že znovuoživení vaší cenové mapy je možné.

Podmínky revitalizace cenových map nejsou nijak striktně vymezeny. Rozhodující je, že vaše město vydalo v minulosti cenovou mapu stavebních pozemků a že tato mapa zanikla na základě výše popsaných skutečností, nikoli například na doporučení MFČR, aby byla mapa zrušena, což se skutečně v některých městech v průběhu minulých let stalo.

Podrobné informace, včetně případného předvedení digitálně zpracované cenové mapy, vám rádi poskytneme při osobním jednání ve vašem sídle.

Pro základní orientaci uvádíme jen několik stěžejních bodù:

  • při znovuoživení vaší cenové mapy budeme respektovat aktuální územní nebo regulační plán města,
  • plně využijeme zkušeností z původního zpracování cenové mapy,
  • budeme spolupracovat s městem pověřenými odborníky a místními znalci,
  • koncept zpracované cenové mapy projednáme se zástupci města,
  • zajistíme zpracování konceptu navazující obecně závazné vyhlášky či nařízení města,
  • projednáme v zastoupení města návrh cenové mapy s Ministerstvem financí,
  • budeme spolupracovat při začlenění revitalizované cenové mapy stavebních pozemků do městského informačního systému,
  • zaručíme pravidelnou aktualizaci cenové mapy v termínech dle přání města, nejméně však jedenkrát za dva roky, jak to vyžaduje "zákon".

Cena revitalizace cenové mapy se samozřejmě liší podle rozsahu provedených prací a především je závislá na způsobu jejího zpracování (digitální / nedigitální, podrobná / zonální). Pro řádovou orientaci uvádíme postup, podle kterého můžete základní cenu znovuoživení vaší cenové mapy odhadnout:

Základní cena = počet obyvatel města (zaokrouhlený na tisíce) x 10,- Kč.

K této částce připočtěte 30 000 až 50 000 Kč fixních nákladů na dopravu, reprografii, případně poplatky vyplývající ze zákonných předpisů či vyhlášek úřadů poskytujících informace získávané v rámci průzkumů nutných pro zpracování cenových map, apod.

Součtem obou částek pak zjistíte hrubý odhad ceny zpracování cenové mapy stavebních pozemků pro vaše měsato či obec.

V žádném případě se ale nevyhýbáme zpracování map ve městech, obcích
a katastrech, které doposud nebyly digitalizovány.

Těšíme se, že naše nabídka vyhoví vašim dlouhodobým záměrům a potřebám
a nabízíme vám seriózní a zodpovìdnou spolupráci.

 

            Ing. Vladimír Bajer                                                              Ing. Jiří Lokaj

 


Kromě výše uvedené e-mailové a poštovní adresy nás můžete kontaktovat
i telefonicky na číslech 603 871 488, 603 540 044 nebo pomocí elektronických médií - viz stránka Pište@Volejte.