Obecně závazná vyhláška č. ..../200. ... města ...........

ze dne ../.. 200.,
kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města…………….


Zastupitelstvo města …………… usnesením č. .. ze dne ../.. 2002 podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 33 odst. 2 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), stanoví:


Čl. 1


K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 odst. 1 písm. a) zákona č.151/1997 Sb., se podle § 10 zákona vydává pro území města .................. cenová mapa stavebních pozemků (dále jen cenová mapa). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona.


Čl. 2


Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28, popř. § 31 odst. 2, vyhlášky Ministerstva financí č.540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).


Čl. 3


V případě nesouladu oceňovaného pozemku (§ 9 zákona) v cenové mapě s jeho skutečným stavem v terénu se postupuje podle § 27 odst. 4 vyhlášky.

 

Čl. 4


Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající při prodeji povinni (§ 33 odst. 2 zákona) zaslat odboru …………..města .................. informaci o sjednané ceně v Kč/m2, o parcelním čísle a názvu katastrálního území, v němž se prodaný stavební pozemek nachází.

Čl. 5


Cenová mapa v rozsahu …. mapových listů grafické části na kopii katastrální mapy v měřítku 1:……..,jednoho listu mapového kladu a .... stran textové části, tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky.

 

Čl. 6


Cenová mapa je k nahlédnutív úředních hodinách na odboru ……………, města...................

 

Čl. 7


Zrušuje se obecně závazná vyhláška Zastupitelstva města .................. č……. ze dne ………………..

 

Čl. 8


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …………...

 


…...……………………… razítko obce …… … ……………………..

 

 podpis starosty                                                                                                            podpis místostarosty