2. cenová mapa
stavebních pozemků obce
DOUBRAVČICE

Objednatel – Obec Horoměřice
Zhotovitel – Ing. Vladimír Bajer, Ing. Jiří Lokaj
2014


O B S A H :2. cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice - textová část

1. Obecná část

Objednatel cenové mapy: Obec Doubravčice
Obecní úřad zastoupený: panem Jaroslavem Prkno, starostou obce
Sídlo: Doubravčice 94, PSČ 282 01, Český Brod
Kontaktní telefonní spojení/fax : (+420) 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz

 

Zhotovitelé cenové mapy: Ing. Vladimír Bajer a Ing. Jiří Lokaj – cenové mapy
Sídlo kanceláře na adrese: U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9
Kontaktní telefonní spojení : (+420) 603 871 488, (+420) 603 54 00 44, (+420) 284 819 667
Fax: (+420) 284 811 511
e-mail: info@cenovemapy.cz
web: www.cenovemapy.cz


Aktualizace cenové mapy stavebních pozemků obce Doubravčice navazuje, podle níže uvedeného přehledu, na 1. cenovou mapu stavebních pozemků obce Doubravčice (dále jen cenová mapa):

CMSP Obecně závazná vyhláška obce Cenový věstník MF Účinnost CMSP
č. číslo ze dne částka ze dne od do
1 1/2013 3.09.2013 3 21.02.2014 1.09.2013 14.1.2015

Cenová mapa byla zpracována podle § 33, odst. 2 a § 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů v aktuálním znění (zákon o oceňování majetku – dále jen zákon) a v intencích §2 vyhlášky MFČR č. 441/2013 Sb., ve zněný vyhlášky č. 199/2014 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku.

Cenová mapa vyjadřuje pouze ceny stavebních pozemků. Pokud je součástí pozemku stavba na něm stojící, tato stavba není cenovou mapou stavebních pozemků oceněna. Cenová mapa se vztahuje na stavební pozemky definované v § 9, odst.2 zákona, s výjimkou níže uvedených případů:

· pozemky zastavěné sakrálními stavbami a pozemky s nimi funkčně spojené, včetně pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití hřbitov a urnový háj,

· pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití dráha, dálnice, silnice, ostatní komunikace, jakož i pozemky uvedeným způsobem již skutečně užívané,

· pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní dopravní plocha, pokud tvoří součást či příslušenství veřejných komunikací,

· pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití dobývací prostor a skládka, jakož i pozemky uvedeným způsobem již skutečně užívané,

· pozemky zastavěné vodními díly a pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku vodní plocha se způsobem využití rybník, koryto vodního toku přirozené i umělé, vodní nádrž přirozená i umělá a zamokřená plocha.

Cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice se vztahuje na pozemky, které jsou vyznačeny v její grafické části, do které byly zároveň vepsány jejich ceny, nebo na pozemky, které byly zahrnuty do některého z graficky vymezených území s vyznačenou cenou.

Cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice se vztahuje na pozemky, které jsou vyznačeny v její grafické části, do které byly zároveň vepsány jejich ceny, nebo na pozemky, které byly zahrnuty do některého z graficky vymezených území s vyznačenou cenou.

Cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice je veřejnosti přístupná v kanceláři Obecního úřadu, Doubravčice č. 94, v úředních hodinách obecního úřadu.

Na výše uvedené adrese jsou rovněž přijímány návrhy, náměty a připomínky k cenové mapě stavebních pozemků, včetně vyřizování případných dotazů a řešení eventuálních problémů s praktickou aplikací cenové mapy.

Kontaktní telefonní spojení / fax : (+420) 321 677 901
e-mail: ou@doubravcice.cz
webová informativní prezentace: http://cenovemapy.cz/DOU/CM_DOU1.html

1.1 Charakteristika obce

Obec Doubravčice leží ve Středočeském kraji, v okrese Kolín. Nachází se ve správním obvodu obce s rozšířenou působností , kterou je Český Brod.

Obec se nalézá zhruba 10 km východně od hranic tzv. Velké Prahy, což reprezentuje dopravní vzdálenost zhruba 14 km po státních silnicích. Obcí prochází silnice II. třídy č. 113, spojující Chocerady a Mukařov na jihu, s Českým Brodem na severu. Zhruba uprostřed jejich vzdálenosti se Doubravčice nalézají.

1.1.1 Přírodní podmínky

Území obce se rozkládá v nadmořské výšce 350 až 390 m nad mořem a obec leží na souřadnicích GPS 50°02'25.67"S - 14°79'00.97"V.

Území obce ze severu, východu a jihu, obklopují rozsáhlejší lesní porosty, na západě pak sousedí a stavebně již téměř srůstá, se dvěma dalšími obcemi, kterými jsou jižněji položené Štíhlice a severnější Masojedy.

V mírné pahorkatině tohoto kraje na jihu lemuje hranici doubravčického katastru Lázný potok, tvořící levostranný přítok říčky Šembery, která se spolu s větší Výrovkou pod Nymburkem vlévá do Labe.
Podél Šembery se vyskytuje řada rekreačních chatových kolonií a osad, které na jihu a východě také zasahují do území Dobravčic.

Obcí prochází zelená turistická značka a začíná zde žlutá, která vede ke zřícenině hradu Šember, jehož zbytky leží na ostrohu nad stejnojmennou říčkou. Údolím Šembery, pak prochází červená turistická značka spojující Jevany s Tuchorazí a Českým Brodem. Obcí prochází i cyklostezka č. 0089.

1.1.2 Dopravní dostupnost

Obcí Doubravčice prochází veřejná silniční síť, jejímž prostřednictvím má obec zajištěno spojení s okolními obcemi a městy, zejména pak díky autobusové dopravě. Linka č.491 jezdí z Mukařova přes Doubravčice a Tismice do Českého Brodu a zpět, linka č.423 pak z Úval do Doubravčic a zpět. U těchto spojů je pak možno využít navazující spojení do Prahy. Z Mukařova autobusy jedoucími až na autobusové nádraží Praha - Háje, z Českého Brodu autobusy směřujícími do Prahy na Černý most (přes Mochov), z Úval pak autobusem končícím rovněž v Praze na Černém mostě.
Z Úval, Českého Brodu a Říčan je možno využít dopravu vlaky ČD.
Pro děti navštěvující ZŠ Mukařov je od září 2008 vždy ráno vypravován školní autobus, který zajíždí k jejich místu bydliště.
Doubravčice jsou vedeny ve druhém tarifním pásmu PID.

1.1.3 Historický vývoj obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1331 a jedná se o listinu Jana Lucemburského.

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.
V chronologickém přehledu je dále uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

· 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Černý Kostelec, soudní okres Český Brod
· 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Český Brod
· 1868 země česká, politický i soudní okres Český Brod
· 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Český Brod
· 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Český Brod
· 1945 země česká, správní i soudní okres Český Brod
· 1949 Pražský kraj, okres Český Brod
· 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
· 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Český Brod

1.1.4 Rozvoj obce

Jako příklad historického vývoje i společenského rozvoje obce může posloužit srovnání známých informací ze současnosti s informacemi z roku 1932, kdy ve vsi Doubravčice, která měla tehdy 319 obyvatel, byly evidovány následující živnosti a obchody:
autodoprava, bednář, hostinec, 2 koláři, kovář, obuvník, 2 obchody s lahvovým pivem, 2 řezníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Doubravčice, 2 švadleny, trafika.
V Doubravčicích dle údajů Lexikonu měst a obcí v roce 2014 žije 534 stálých obyvatel, o průměrném věku 38 let (viz údaje z webových stránek obce). Obec má jedno katastrální území o výměře cca 918 ha a jedná se o původně zemědělskou obec s omezeně rozvinutou infrastrukturou, kde v průběhu roku 2012 byla vybudována obecní kanalizace a v roce 2013 byl kolaudován obecní vodovod.

Občanská vybavenost je (dle údajů z roku 2011) vybavena následujícími prvky:
· obecní úřad
· kulturní (společenský) sál s kapacitou 200 míst
· obecní knihovna
· dětská herna (provozuje RC Dokolečka)
· soukromá mateřská školka Ledňáček
· obecní mateřská školka Doubravka
· keramická dílna pro veřejnost
· sportovní areál
· hasičská zbrojnice
Ze služeb a řemesel k témuž datu webový server obce evidoval:
Technické služby Doubravčice, s.r.o. (TDS), Truhlářství Truna, zemědělský podnik Týnice, cukrárna U Bártů, hostinec Čabuzi, restaurace U radnice, obchod s potravinami, kadeřnictví a řada drobných služeb, provozovaných v rámci obytných domů.

Na území obce v nedávné minulosti vznikla a stále vzniká, řada rozvojových projektů, orientovaných na výstavbu objektů individuální rekreace a rovněž rodinného bydlení, o čemž je možno přesvědčit se nahlédnutím do platného územního plánu.
Obec se tedy postupně ze zemědělské obce vyvinula v sídelní a rekreační satelit nedalekého hlavního města Prahy.


2. Cenová mapa

2.1 Rozsah a charakter zpracovaného území

Katastrální území Doubravčic bylo do cenové mapy zahrnuto v celém svém rozsahu. Konkrétně v rozsahu jeho stavebních pozemků.
Podle digitalizované mapy katastru nemovitostí činí výměra katastrálního území Doubravčic celkem 917,4802 ha. V písemném operátu KN byla celková výměra, k září roku 2014, 918,1774 ha na 2.457 pozemcích (parcelách). Struktura pozemků v k. ú. Dobravčice podle druhu pozemků, jak jsou evidovány v katastru nemovitostí je uvedena v následující tabulce:

Druh pozemku kód dle KN počet parcel výměra
orná půda 2 786 308,3600
zahrada 5 269 17,6491
ovocný sad 6 30 12,5101
trvalý travní porost 7 138 25,2247
lesní pozemek 10 109 494,4586
vodní plocha 11 21 4,5211
zastavěná plocha a nádvoří 13 562 9,3466
ostatní plocha 14 542 46,1072
CELKEM     918,1774

V obci Doubravčice bylo evidováno podle „malého“ lexikonu obcí ČR (z 1.2.2014) celkem 534 obyvatel a katastrální výměra byla 918 ha.


2.2 Metodika zpracování cenové mapy

Cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice byla zpracována podle § 33, odstavec 2 zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v září až listopadu 2014 na základě podkladů ze září roku 2014 a její platnost bude vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva obce Doubravčice.
V průběhu zpracování byl proveden průzkum sjednaných (smluvních) cen za období od 8.11. roku 2012 do 13.8. roku 2014. V průběhu zpracování 2. cenové mapy stavebních pozemků tedy byly zjištěny všechny dostupné a použitelné údaje o sjednaných cenách nemovitostí za období posledních dvou let a to přímo ze smluv registrovaných a archivovaných ve sbírce listin Katastrálního úřadu Kolín.

Vzhledem k novým ustanovením vyhlášky MFČR č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky 199/2014 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, týkajícím se cenových map, bylo nutno přehodnotit dosavadní metodiku zpracování cenové mapy stavebních pozemků obce Doubravčice a ocenit všechny pozemky v jednotném funkčním celku shodnou cenou (viz §2, odstavec 2, písmeno c).
Tím došlo k vytvoření odlišné cenové úrovně 2. cenové mapy, oproti 1. cenové mapě stavebních pozemků obce Doubravčice.

Na podzim roku 2014, kdy byla 2. cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice zpracovávána, bylo celkem vyhodnoceno 76 kupních smluv, oproti 68 smlouvám vyhodnoceným v předchozím roce. Jedná se prozatím pouze o mírný růst, který ale zřejmě signalizuje dlouho očekávaný obrat v situaci na realitním trhu.
Vyhodnocené smlouvy zahrnovaly ceny 134 stavebních pozemků, v minulém období 111 pozemků.
Ze všech skutečně sjednaných cen nemovitostí za období 2012 až 2014 byly zjištěny samostatné ceny stavebních pozemků. Ze zpracování byla vyloučena část sjednaných cen (34). Hlavním důvodem, byla skutečnost, že se jednalo o ceny, které neodpovídají cenám dosahovaným na běžném trhu ve srovnatelných polohách a v daném čase.
51 pozemků bylo oceněno zjištěnými smluvními cenami, které byly zaneseny do grafické části cenové mapy (viz § 10, odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb.), formou zápisu ceny přímo do plochy, která v mapovém podkladu vymezuje hranice pozemku. V minulé cenové mapě to bylo 46 pozemků. Cena pozemku je uvedena v Kč/m2.
Ceny všech ostatních pozemků oceněných v cenové mapě byly zjištěny porovnávacím způsobem na základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků. Při porovnání pozemků se vycházelo ze shodného účelu užití, z porovnatelné polohy v obci a ze srovnatelné stavební vybavenosti pozemku (viz § 10, odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb.).
Rovněž ceny pozemků oceněných porovnávacím způsobem byly vneseny do mapy formou zápisu ceny přímo do plochy. Tímto způsobem bylo oceněno 1454 pozemků, v minulém roce celkem 1475 pozemků.

Veškeré cenové údaje v cenové mapě jsou ukončeny skupinou znaků ",-", čímž jsou jednoznačně odlišeny od parcelních čísel.
V grafickém znázornění, pro čitelnost některých uváděných hodnot, je u sousedících pozemků se shodnou cenou, účelem využití staveb a stavební vybaveností graficky ohraničeno celé území těchto pozemků a výrazně uveden společný cenový údaj. Zpravidla se jedná o pozemky zastavěné objekty řadových garáží či využívaných jako garážová stání.
U některých stavebních pozemků mohou cenové údaje chybět.
V takovém případě se zpravidla jedná o pozemky, jejichž čísla parcelní v evidenci katastru nemovitostí neexistují, zatímco v mapovém podkladu jsou uvedena.
U pozemků jejichž právní stav není vyřešen, není možné v rámci cenové mapy realizovat jejich ocenění a ocení se podle § 28 vyhlášky MF č. 3/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


2.3 Rozbor cenových údajů

 

Rozpětí skutečně sjednaných cen pozemků použitých v cenové mapě se pohybovalo v intervalu od 120 Kč/m2 do 2 540 Kč/m2.

Četnost skutečně sjednaných cen je uvedena v následující tabulce:

Cena 1 m2 v Kč
Počet sjednaných cen
od
   
do
2011-12

2012-14

celkem
1
500
17
3
20
501
1000
8
13
21
1001
1500
18
33
51
1501
2000
1
2
3
2001
2500
1
0
1
2501
3000
1
0
1
3001
3500
0
0
0
3501
9999
0
0
0
Celkem
46
51
97

Celkem bylo použito 4 údaje o pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako "zastavěná plocha a nádvoří" a zbývajících 47 údajů se týkalo nezastavěných stavebních pozemků, resp. pozemků tvořících se stavebními pozemky jednotný funkční celek.

Porovnávacím způsobem zjištěná cena pozemků se pohybovala v rozpětí od 300 Kč/m2 do 1 350 Kč/m2 s následující četností:

Cena 1 m2 v Kč
Počet porovnávacích cen
od
   
do
celkem
1
-
500
115
501
-
1000
844
1001
-
1500
495
1501
-
2000
0
2001
-
2500
0
2501
-
3000
0
3001
-
3500
0
3501
-
9999
0
Celkem
1454

 

Z hlediska druhů pozemků v katastru nemovitostí se jednalo o 553 pozemků vedených jako "zastavěná plocha a nádvoří" a 901 pozemků tvořících se stavebními pozemky jednotný funkční celek nebo nezastavěných stavebních pozemků.

V průběhu zpracování cenové mapy stavebních pozemků obce Doubravčice byly zjištěny následující skutečnosti a základní vývojové trendy:

a) Obec plní především funkci rezidenčního a rekreačního satelitu náležejícího do širší pražské aglomerace. Z toho také vyplývá, že v obci převládají stavby individuálního rodinného bydlení, následované objekty určenými pro individuální rekreaci.
Oba typy zástavby bývaly v minulosti zřejmě územně oddělené. Zatímco obytné objekty byly v minulosti soustředěny na severu, kde navazovaly na historické jádro obce, rekreační objekty byly stavěny, jednak v údolí Lázného potoka, který se vine podél jižního okraje katastrálního území, jednak pronikly východním směrem do míst, kde nezalesněné pozemky vytváří jakýsi výklenek, nořící se do rozsáhlého lesa, který pokrývá téměř celou východní polovinu katastrálního území. Tím také protéká tok Šembery, na jejíchž obou březích v odloučené lokalitě s místním názvem Mrzák, na lukách sevřených uvnitř lesa, vznikla uzavřená chatová osada, která je nejvýchodnějším zastavěným územím obce.
Zatímco obec se z historického jádra postupně rozšiřovala podél silnice II/113 spíše východním směrem, nejnovější stavební celky rodinných domů se rozrůstají podél téže silnice k jihozápadu, směrem na Mukařov.
V současnosti již stavebně srostla lokalita nových rodinných domů nebo pozemků pro jejich vznik stavebně připravených, s chatovými koloniemi na jihu, stejně jako východní chatová enkláva již je prakticky srostlá s nejnovějšími rodinnými domy vznikajícími v blízkosti lesa, jižně od silnice směrem na Český Brod.

b) V nedávné minulosti, kdy stavební rozvoj rezidenčních satelitů Prahy vrcholil (mezi lety2002-2007), byly do ambiciózního územního plánu obce začleněny rozvojové lokality určené k výstavbě, ať už rodinných domů nebo chatařských osad.
Díky projevům celosvětové hospodářské krize v následujících letech, některá z těchto rozvojových území zůstala nedoinvestována a nebo pouze jako přání na papíře. Taková území cenovou mapou oceněna nejsou.

c) Charakteristické cenové relace, které jsou uvedeny v následující přehledné tabulce, vycházely ze sjednaných cen zjištěných z kupních smluv registrovaných ve sbírce listin Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Kolín, za roky 2012 a 2014. Tuto tabulka nelze porovnávat s údaji z předchozí cenové mapy, neboť v mezidobí došlo k metodické změně.

Cenová úroveň.
Ceny v Kč/m2
Využití / druh pozemku
průměrné ceny
stabilizované pozemky v historickém jádru
800
1100
stabilizované pozemky ve straší zástavbě (předrevoluční)
900
1150
stabilizované pozemky porevoluční výstavby
1000
1300
nově zainvestované stavební pozemky
850
1350
pozemky s nedokončeným zasíťováním (s IS)
550
850
rozvojová území bez IS s ÚR
300
800
Chatové osady dle polohy
600
1150
Komerční pozemky
750
1100
Zemědělská výroba
 

350


2.4 Grafická část cenové mapy

Grafická část cenové mapy byla pořízena v měřítku 1 : 1000, tak jak je patrné z kladu mapových listů doloženého ve složce "Grafické mapové přílohy", který je odvozený od obdobných kladů map katastru nemovitostí. Vlastní katastrální mapa obce Doubravčice je realizovaná v souřadném systému S-JTSK a jedná se o digitální katastrální mapu obvykle zobrazovanou v měřítku 1:1000. Digitalizaci této mapy, resp. její aktualizaci, provádí Katastrální úřad. Označení jednotlivých mapových listů je realizováno analogicky k označení mapových sekčních listů katastru nemovitostí pořízených v měřítku 1 : 1000. Na mapových listech jsou uvedena parcelní čísla jednotlivých pozemků. Každý oceněný pozemek je označen, jednak číslem parcelním dle katastru nemovitostí, jednak cenou, jejíž zápis je ukončen dvojicí znaků ",-". V cenové mapě byla graficky vymezena některá území s pozemky se shodnou cenou (viz výše - odstavec 2.2). Pokud pozemek není součástí vymezeného území se shodnou cenou a pokud v ploše pozemku není uvedena jeho cena (ukončená dvojicí znaků ",-"), pak se pozemek cenovou mapou neoceňuje a jeho cena se zjistí podle příslušného ustanovení vyhlášky MF číslo 441/2013 Sb.Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., která je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


3. Speciální část

3.1 Použité podklady

1. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění pozdějších předpisů.


2. Vyhláška MF č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku.

3. Zpracovaný a schválený územní plán obce Doubravčice, včetně změn
č. 1 až 3 a projednávané změny č. 4, zpravovaný Ing. Arch Věrou Soukeníkovou, bytem Glinkova 8, 160 00 Praha 6.

4. Informace o obci Doubravčice získané z webových stránek obce www. doubravcice.cz a z obecně dostupných mapových podkladů, včetně leteckých snímků, katastrálních a turistických map.

5. Mapové podklady : Mapový podklad při zpracování cenové mapy tvořily digitální katastrální mapy, které obci poskytl v datové podobě Katastrální úřad Středočeského kraje, Katastrální pracoviště Kolín.

6. Registrované kupní smlouvy pro k.ú. Doubravčice za období od listopadu.2012 do srpna 2014 byly obcí získány ve formě prostých kopií ze sbírky listin Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Kolín.

7. Výsledky místního šetření zpracovatelů cenové mapy stavebních pozemků.

4. Přílohy


Cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice má následující přílohy :

- Grafické mapové přílohy

Obsahují, vedle vlastních 18 mapových listů v měřítku 1:1000, přehledný klad mapových listů, sloužící pro hrubou orientaci. Každý mapový list je označen číslem odpovídajícím kladu mapových listů.

V Praze 27. listopadu 2014

Zpracoval :

Ing.Jiří Lokaj Ing. Vladimír Bajer