13. cenová mapa
stavebních pozemků obce
HOROMĚŘICE

Objednatel – Obec Horoměřice
Zhotovitel – Ing. Vladimír Bajer, Ing. Jiří Lokaj
2017


O B S A H :12. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice - textová část

1. Obecná část

Objednatel cenové mapy: Obec Horoměřice
Obecní úřad zastoupený: panem Zdeňkem Babkou, starostou obce
Sídlo: Velvarská 100, PSČ 252 62, Horoměřice
Kontaktní telefonní spojení : (+420) 220 970 240
e-mail: ou_horomerice@volny.cz

 

Zhotovitelé cenové mapy: Ing. Vladimír Bajer a Ing. Jiří Lokaj – cenové mapy
Sídlo kanceláře na adrese: U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9
Kontaktní telefonní spojení : (+420) 603 871 488, (+420) 603 54 00 44, (+420) 284 819 667
Fax: (+420) 284 811 511
e-mail: info@cenovemapy.cz
web: www.cenovemapy.cz


Aktualizace cenové mapy stavebních pozemků obce Horoměřice navazuje, podle níže uvedeného přehledu,
na 11. cenovou mapu stavebních pozemků obce Horoměřice (dále jen cenová mapa):

CMSP
obecně závazná vyhláška obce
Cenový věstník MF
účinnost CMSP
č. číslo ze dne částka ze dne od do
1 1/2005 30.5.2005 10 19.7.2005 15.6.2005 14.7.2006
2 2/2006 19.6.2006 10 26.7.2006 15.7.2006 14.7.2007
3 1/2007 7.6.2007 8 24.7.2007 1.7.2007 30.6.2007
4 3/2008 16.6.2008 10 8.9.2008 15.7.2008 30.6.2009
5 1/2009 15.6.2009 8 23.7.2009 1.7.2009 30.6.2010
6 1/2010 14.6.2010 10 25.8.2010 1.7.2010 9.7.2011
7 7/2011 20.6.2011 9 26.8.2011 10.7.2011 10.7.2012
8 3/2012 25.6.2012 9 27.8.2012 11.7.2012 4.7.2013
9 1/2012 17.6.2013 8 24.7.2013 5.7.2013 25.7.2014
10 4/2014 9.7.2014 9 22.8.2014 26.7.2014 4.8.2015
11 3/2015 20.7.2015 8 27.8.2015 6.8.2015 8.7.2016
12 2/2013 22.06.2016 8 25.08.2016 9.07.2016 31.12.2017

Cenová mapa byla zpracována podle § 33, odst. 2 a § 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a v intencích §2 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb. a vyhlášky č. 443/2016 Sb..

Cenová mapa vyjadřuje pouze ceny stavebních pozemků. Pokud je součástí pozemku stavba na něm stojící, tato stavba není cenovou mapou stavebních pozemků oceněna.


K ceně pozemků zjištěné podle cenové mapy je nutno případně přičíst i cenu trvalých porostů, pokud se na pozemku nalézají.


Cenová mapa se vztahuje na stavební pozemky definované v § 9, odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou níže uvedených případů:

  • pozemky zastavěné sakrálními stavbami a pozemky s nimi funkčně spojené, včetně pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití hřbitov a urnový háj,
  • pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití dráha, dálnice jakož i pozemky uvedeným způsobem již skutečně užívané,
  • pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití dobývací prostor a skládka a zároveň uvedeným způsobem již skutečně užívané,
  • pozemky zastavěné vodními díly a pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku vodní plocha se způsobem využití rybník, koryto vodního toku přirozené i umělé, vodní nádrž přirozená i umělá a zamokřená plocha.

Cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice uvádí ceny pozemků v Kč/m2 a vztahuje se na pozemky, které jsou vyznačeny v její grafické části, do které byly zároveň vepsány jejich ceny, nebo na pozemky, které byly zahrnuty do některého z graficky vymezených území s vyznačenou cenou.

Cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice je veřejnosti přístupná v kanceláři Obecního úřadu, Velvarská ulice č. 100, v úředních hodinách obecního úřadu a rovněž na webových stránkách obce na adrese http://www.horomerice.cz.

Na výše uvedené adrese jsou rovněž přijímány návrhy, náměty a připomínky k cenové mapě stavebních pozemků, včetně vyřizování případných dotazů a řešení eventuálních problémů s praktickou aplikací cenové mapy.

Kontaktní telefonní spojení : (+420) 220 970 240
Fax: (+420) 220 971 470
e-mail: ou_horomerice@volny.cz

1.1 Charakteristika obce

Obec Horoměřice leží ve výklenku severozápadní hranice Hlavního města Prahy, s jehož územím bezprostředně sousedí v oblasti katastrů Suchdol, Lysolaje, Dejvice, Nebušice a Přední Kopanina. Jedná se o někdejší zemědělskou a také střediskovou obec, která se postupem času a vývojem sídelní struktury bezprostředního okolí hlavního města stává, spolu se svými dalšími sousedy, kterými jsou Statenice a Únětice, rezidenčním a rekreačním satelitem, který je součástí širší pražské aglomerace.

Obec je přirozeným rekreačním zázemím Prahy. Okrajové části obce jsou oživeny několika zahrádkářskými a chatovými osadami. Hlavně je ale obec křižovatkou řady turistických cest. Ze Šárky, Lysolají a Suchdola, na Gabrielku, do Houslí, Kozích hřbetů, Tuchoměřického lesa, k Juliáně, přes Statenice na Okoř, do Únětic, na Holý vrch, do Roztok, Tichého údolí apod.

Přes obec vede také několik značených cykloturistických tras.

Na okraji obce se nalézá rozsáhlý vojenský objekt, který je vybaven velkorysými ochrannými pásmy a obec se rovněž nalézá v trase poměrně četných letových drah nedalekého ruzyňského letiště.

1.1.1 Přírodní podmínky

Obec leží na otevřené plošině, v nadmořské výšce zhruba 300 m n. m., kterou ohraničují na jihu Šárecký potok, na východě údolí Vltavy a na severu potok Únětický. Na jihu a na západě lemují katastr Horoměřic rozsáhlejší partie zeleně.

Příznivě působí krajina směrem na východ k lesním remízům Na Skále a dále směrem k významnější přírodní lokalitě Kozích Hřbetů.

1.1.2 Historický vývoj obce

Četné archeologické nálezy z různých částí obce dokládají osídlení již v době kultury knovízské a únětické. Před zalesněným pahorkem U Skály je pod velkou lípou pískovcový menhir z doby keltské.

První zmínky o obci pocházejí z roku 1273, kdy byla v držení Strahovského kláštera. Tomu patřil až do r. 1945 hospodářský dvůr s polnostmi a s prostým zámečkem z 18. století. V patře zámečku se dochovala kaple sv. Anny. Na klenbě je freska od Siarda Noseckého s výjevem svaté rodiny a postavami světců a zobrazení rodokmenu sv. Jana Křtitele a Davida. Zařízení tvoří rokokový sloupový oltář se sochami andělů a novější plastikou sv. Anny a obrazy patrně od Siarda Noseckého a J. V. Neunhertze.

V Horoměřicích se narodil cestovatel a botanik Benedikt Roezl (1824-1885), který se věnoval sběru kaktusů a orchidejí, zejména ve Střední Americe. Na rodném domě a před obecním úřadem jej připomínají pamětní desky. V letech 1897-1898 v obci působil kněz a spisovatel Jindřich Šimon Baar.

1.1.3 Rozvoj obce

V současné době se Horoměřice rychle modernizují a rozvíjejí.

Zájem investorů, především obytné výstavby, zvyšuje blízkost Prahy a velmi dobrá občanská vybavenost.

Je tu možné nakoupit většinu běžných životních potřeb, je zde škola, mateřská školka, zdravotní středisko, lékárna, několik autoservisů, stanice technické kontroly, několik hostinců, hotel a řada dalších obchodů.

Z Prahy lze do Horoměřic dojet od nejbližší stanice metra „A“ za 10 minut městskými autobusy č. 316, 355 a 356.

Okrajem katastrálního území Horoměřice má být podle územního plánu veden silniční okruh, který má odvádět silniční dopravu mimo střed Prahy. Trasa nově navrhované části tohoto okruhu probíhá jižní a východní částí katastrálního území Horoměřic.

Z hlediska vybavenosti stavebních pozemků inženýrskými sítěmi je možno konstatovat, že katastrální území Horoměřic je pokryto vyhovující sítí elektrického rozvodu, vodovodu a kanalizace a rovněž bylo částečně plynofikováno. Stupeň telefonizace odpovídá celorepublikovému průměru.

Zpracováním územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Horoměřice se dlouhodobě zabývá Atelier D Kolpron a Ing. arch. Milič Maryška.

Zpracovatelé cenové mapy měli, mimo jiné, k dispozici mapové přílohy grafické části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice v původním znění z roku 1999 a rovněž grafické přílohy schválených a přijatých změn územního plánu č. 1 až 10. Všechny schválené části ÚPnSÚ, včetně zmíněných změn, byly autory cenové mapy zohledněny při jejím zpracování. Nový územní plán je doposud v přípravné fázi.


2. Cenová mapa

2.1. Rozsah a charakter zpracovaného území

Katastrální území Horoměřic bylo do cenové mapy zahrnuto v celém svém rozsahu. Konkrétně v rozsahu jeho stavebních pozemků.

Katastrální výměra se v posledních letech zpřesňovala, tak jak docházelo k upřesňování průběhu katastrálních hranic ve vztahu k hranicím sousedních obcí. V minulých letech byla upravena katastrální hranice na severozápadním okraji obce v oblasti chatové osady Chotol, která byla celá převedena do správy obce Statenice.

V roce 2016 byla dokončena digitalizace katastrální mapy obce a celková digitalizovaná výměra katastrálního území Horoměřic činí 805,5246 ha. V písemném operátu KN byla k 1. červnu 2017 uváděna souhrnná výměra pozemků katastru nemovitostí 805,0412 ha celkem na 4 594 pozemcích (parcelách KN).

V obci v loňském roce bylo evidováno podle „malého“ lexikonu obcí ČR k 1. 1. 2017 celkem 3 928 obyvatel (k 1. 1. 2016 to bylo 3 810 obyvatel) a katastrální výměra 804 ha. V posledních letech počet obyvatel neustále zvolna roste.

2.2 Metodika zpracování cenové mapy

Cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice byla zpracována podle § 33, odstavec 2 zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a v intencích §2 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb. a vyhlášky č. 443/2016 Sb. v červnu až listopadu 2017 na základě podkladů z května roku 2017 a její platnost bude vyhlášena obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva obce Horoměřice.

V průběhu zpracování byl proveden průzkum sjednaných (smluvních) cen za období od 18. 4. roku 2016 do 13. 4. 2017.

Vzhledem k novým ustanovením vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., týkajícím se cenových map, bylo nutno v roce 2014 přehodnotit dosavadní metodiku zpracování cenové mapy stavebních pozemků obce Horoměřice a ocenit všechny pozemky v jednotném funkčním celku shodnou cenou (viz §2, odstavec 2, písmeno c). Tím došlo k vytvoření odlišné cenové úrovně počínaje 10. cenovou mapou, oproti mapám předchozím.

Současně byly v roce 2014, na vyslovené přání obce Horoměřice a po konzultaci se zástupci Ministerstva financí ČR, do cenové mapy stavebních pozemků poprvé zařazeny i pozemky pod komunikacemi a dopravními plochami. Součástí jejich cen rovněž nejsou stavby (konstrukce) komunikace, ale pouze pozemky, na kterých jsou umístěny. Jelikož se tato úprava dle vyjádření vydavatele cenové mapy stavebních pozemků osvědčila, bylo ocenění pozemků pod komunikacemi cenovou mapou zpracováno v roce 2015, 2016 i v roce 2017.

V průběhu zpracování cenové mapy stavebních pozemků byly zjištěny všechny dostupné a použitelné údaje o sjednaných cenách nemovitostí za období posledních dvou let a to přímo ze smluv registrovaných a archivovaných ve sbírce listin Katastrálním úřadem Praha - západ.

Na jaře a v létě roku 2017, kdy byla 13. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice zpracovávána, bylo celkem vyhodnoceno 74 kupních smluv oproti 60 smlouvám vyhodnoceným v předchozím roce. To signalizuje nárůst v počtu realizovaných obchodních případů za 1 rok a lze konstatovat zvyšující se úroveň aktivity na lokálním realitním trhu. Oproti minulému roku jde o růst o čtrnáct případů, to znamená zhruba o 23%.

Vyhodnocené smlouvy zahrnovaly ceny 178 stavebních pozemků, zatímco smlouvy vyhodnocené v roce 2016 zahrnovaly 138 stavebních pozemků. Ze všech skutečně sjednaných cen nemovitostí za období 2016 až 2017 (resp. polovina dubna 2017) byly zjištěny samostatné ceny stavebních pozemků. Ze zpracování byla vyloučena část sjednaných cen. Hlavním důvodem, byla skutečnost, že se jednalo o ceny, které neodpovídají cenám dosahovaným na běžném trhu ve srovnatelných polohách a v daném čase.

127 pozemků (v minulém roce 70 pozemků) bylo oceněno zjištěnými smluvními cenami, které byly zaneseny do grafické části cenové mapy (viz § 10, odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů), formou zápisu ceny přímo do plochy, která v mapovém podkladu vymezuje hranice pozemku. Cena pozemku je uvedena v Kč/m2.

Ceny všech ostatních pozemků oceněných v cenové mapě byly zjištěny porovnávacím způsobem na základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků. Při porovnání pozemků se vycházelo ze shodného účelu užití, z porovnatelné polohy v obci a ze srovnatelné stavební vybavenosti pozemku (viz § 10, odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů).

Rovněž ceny pozemků oceněných porovnávacím způsobem byly vneseny do mapy formou zápisu ceny přímo do plochy. Tímto způsobem bylo oceněno 3 919 pozemků (v minulém roce 3 779 pozemků).
Veškeré cenové údaje v cenové mapě jsou uvedeny v Kč/m2. Ceny vepsané do plochy pozemku oceněného cenovou mapou jsou v grafické části cenové mapy ukončeny skupinou znaků ",-". Tím jsou jednoznačně odlišeny údaje o cenách od parcelních čísel.

V grafickém znázornění, pro čitelnost některých uváděných hodnot, je u sousedících pozemků se shodnou cenou, účelem využití staveb a stavební vybaveností graficky ohraničeno celé území těchto pozemků a výrazně uveden společný cenový údaj. Zpravidla se jedná o pozemky zastavěné objekty řadových garáží či využívaných jako garážová stání.

U některých pozemků cenové údaje chybí.

Jedná se o pozemky, jejichž čísla parcelní v evidenci katastru nemovitostí neexistují, zatímco v mapovém podkladu jsou uvedena.

U pozemků jejichž právní stav není vyřešen, není možné v rámci cenové mapy realizovat jejich ocenění a ocení se podle § 3 až 5 vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb. a vyhlášky č. 443/2016 Sb..


2.3 Rozbor cenových údajů

Rozpětí skutečně sjednaných cen pozemků použitých v cenové mapě se pohybovalo v intervalu od 500 Kč/m2 do
7 700 Kč/m2.


Četnost skutečně sjednaných cen použitých ke zpracování cenových map stavebních pozemků obce Horoměřice od roku 2005 je uvedena v následující přehledné tabulce:

Cena 1 m2 v Kč
Počet sjednaných cen
od
   
do
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
celkem
1
500
34
16
19
68
0
5
1
1
4
9
0
4
163
501
1000
3
5
2
3
3
5
10
16
12
8
13
18
98
1001
1500
3
2
0
7
1
2
1
2
3
2
1
4
28
1501
2000
3
16
17
9
0
0
1
2
3
6
11
14
82
2001
2500
1
35
14
4
0
0
1
6
3
3
9
10
86
2501
3000
8
22
37
5
10
20
9
17
20
9
10
34

201

3001
3500
0
0
2
6
40
46
42
9
7
8
16
15
191
3501
a více
0
12
7
3
7
32
34
42
6
16
10
28
197
Celkem
52
108
100
105
61
110
99
95
58
61
70
127
1046

Z porovnání s četností prodaných pozemků použitých ke zpracování cenové mapy v minulých letech vyplývá, že v roce 2016-17 počet použitých sjednaných cen dosáhl četnosti odpovídající zhruba četnosti z předkrizových let 2006 až 2008. Je tedy možné konstatovat, že, pokles prodeje stavebních pozemků na realitním trhu, patrný v minulých letech, se nejenom zastavil, ale dokonce výrazněji vzrostl.

Celkem bylo použito 20 údajů (v roce 2016 16 údajů) o pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako "zastavěná plocha a nádvoří". Zbývajících 107 údajů (v roce 2016 54 údajů) se týkalo nezastavěných stavebních pozemků, resp. pozemků tvořících se stavebními pozemky jednotný funkční celek.

Porovnávacím způsobem zjištěná cena pozemků se pohybovala v rozpětí od 110 Kč/m2 do 7 400 Kč/m2 s následující četností:

Cena 1 m2 v Kč
Počet porovnávacích cen
od
   
do
celkem
1
-
500
130
501
-
1000
422
1001
-
1500
217
1501
-
2000
79
2001
-
2500
171
2501
-
3000
1192
3001
-
3500
460
3501
-
9999
1248
Celkem
3919

V porovnání s minulým obdobím došlo k patrnému posunu četnosti výskytu porovnávacích cen do vyšších pater uvedené cenové struktury, což odpovídá celkovému cenovému trendu, který se projevil v minulém roce a který je podrobněji popsán na následujících stranách.

Z hlediska druhů pozemků v katastru nemovitostí se jednalo o 1 359 pozemků (v minulém roce 1 337 pozemků) vedených jako "zastavěná plocha a nádvoří". Zároveň bylo 290 pozemků, evidovaných nebo skutečně sloužících, jako pozemky pod komunikacemi silnicemi nebo místními komunikacemi. Zbývajících 2 270 porovnáním oceněných pozemků (v minulém roce 2199 údajů) byly pozemky tvořící se stavebními pozemky jednotný funkční celek.

Celkem bylo cenovou mapou stavebních pozemků obce Horoměřice v roce 2017 oceněno 4 046 pozemků.

V průběhu zpracování cenové mapy stavebních pozemků obce Horoměřice byly zjištěny následující základní trendy, vystihující poměrně přesně charakter zkoumané obce:


a) Obec plní především funkci rezidenčního satelitu náležejícího do širší pražské aglomerace. Z toho také vyplývá, že v obci převládá zástavba pro individuální bydlení a historicky největší zájem je o volné, nově vznikající, stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů, které se nalézají v rozvojových územích situovaných především v okrajových částech obce, na dřívějších zemědělských pozemcích rolí a ovocných sadů. Četnost prodeje takových pozemků je v současnosti z velké míry závislá na přípravě nových lokalit v obci. Existující skupina zájemců o tyto pozemky zahrnuje z velké části cizince, trvale nebo přechodně usídlených v ČR. Vysoké procento tvoří ruskojazyčné skupiny obyvatel. Poptávka po takových pozemcích je nadále vysoká, o čemž svědčí, v některých lokalitách (např. Rabochova ulice-Višňovka) nárůst cen o více než 30%.

b) V minulých obdobích přibyla jedna lokalita pro výstavbu rodinného bydlení na pozemcích někdejších sadů na severozápadním okraji intravilánu, v prostoru východně od ulice Západní a jižně od ulice Nad Štolou. Tato lokalita nabízí 21 nových stavebních pozemků. V roce 2016 došlo k hromadnému prodeji převážné části těchto pozemků (s 5% nárůstem prodejních cen) a předpokládá se, že doposud stagnující projekt, který se dva roky nerozvíjel, bude dokončen a nabízen k obchodování.

c) Jiná lokalita na území bývalého sadu, kde byla zahájena výstavba inženýrských sítí, se rozkládá mezi ulicemi K Roklím a Karla IV na západním okraji intravilánu obce. Pro osm rodinných domů bylo již vydáno stavební povolení a jejich výstavba plynule probíhá. Na tuto výstavbu, na západní straně, navazuje cca 27 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů. Pozemky byly rozparcelované a aktuálně se připravuje jejich zainvestování.

d) Z aktivit soustředěných okolo přípravy a projednávání územně plánovací dokumentace obce, je zřejmé, že příprava dalších investičních akcí, souvisejících s výstavbou objektů bydlení v Horoměřicích, pokračuje. V současnosti se zdá, že menší investiční akce mají větší úspěch, nežli investice na rozsáhlejších územích, které probíhaly v minulých obdobích. Jedná se především o území v lokalitě Nad Prahou, na kterou byl zpracován regulační plán, kde proběhla již nová parcelizace, zaevidovaná v katastru nemovitostí a byly zahájeny pace na zainvestování celé lokality. Nepochybně se jedná o polohu, která po dokončení bude velmi atraktivní s ohledem na konfiguraci terénu zahrnující celkový výhled na Prahu.

e) U rozpracovaných zastavitelných území vznikajících severně od dokončené lokality s obytnými domy ležícími severně od Revoluční ulice, lze konstatovat, že skutečný stavební rozvoj a rovněž prodej pozemků se soustředil pouze do nejjižnější z nich, která je již téměř rozprodána, zatímco u obou severnějších došlo k problému s napojením a dokončením inženýrských sítí, takže v těchto lokalitách se doposud žádné pozemky neprodávají. Investice do tohoto území ale stále pokračují, třebaže volnějším tempem, nežli v minulých obdobích.

f) Dlouho nepokračující výstavba bytových domů mezi ulicí T.G.Masaryka a Velvarskou (na severním okraji intravilánu) v letošním roce zaznamenala značný pokrok. Vzniká tu řada nových bytových objektů a lze očekávat nárůst prodeje bytů a s tím související prodeje řady pozemků pod nově vzniklými parkovacími stáními.

g) Výstavba II. etapy mateřské školky a jídelny již byla dokončena a zároveň se již připravuje etapa další.

h) Rozvoj v původním historickém jádru obce se prozatím téměř zastavil, s výjimkou pozemků, na kterých vyvíjí aktivity samotná obec, která investuje do rozvoje obecní infrastruktury v okolí obecního úřadu a především se soustředí na rozšíření zdejší základní školy. Po vyřešení legislativních problémů byla etapa rozšíření školy úspěšně dokončena.

i) Dokončena byla rovněž výstavba tří obytných domů, které nahrazují v centru obce někdejší rozsáhlejší zemědělské usedlosti. Podle všech známek se zde dokončuje prodej bytových jednotek a investice se jeví jako úspěšná.

j) Na jižním okraji intravilánu, kde v minulosti bylo dokončeno zainvestování pozemků pro rodinné domy a kde současné prodejní ceny dosahují nejvyšší úrovně cen z celé obce, byly na západním konci této lokality, mezi ulicí Za Dvorem a Rabochovou, připraveny nové stavebně připravené pozemky. Tři pozemky jsou určeny pro rodinné domy a tři pro výstavbu objektů nerušící výroby a služeb. Doposud byl prodán jeden pozemek a ostatní byly oceněny porovnáním.

k) Na severním okraji obce živnostenská zóna, zahrnující především pozemky pod nově vznikajícími objekty skladů, výroby, řemesel a služeb, která v loňském roce zaznamenala po dlouhé době první změny, které signalizovaly mírný pokles cen. Tento trend se v současnosti potvrdil. Pozemky určené pro komerční výstavbu (výrobu a skladování) buď postupně zlevňují, nebo jejich ceny stagnují.

l) Podobné investice komerčního charakteru se stále projevují i v nejsevernější výspě katastrálního území, kde se loni prodávaly volné pozemky a kde se zároveň dokončují nové skladově-výrobní objekty. Ceny ale i zde stále mírné klesají či stagnují.

m) Naproti tomu ceny pozemků sloužící obchodním aktivitám naopak zvolna rostou. V některých případech je tento růst i strmější. Například rozsáhlejší lokalita na severním okraji obce, bezprostředně ze západu navazující na dosavadní pozemky ve vlastnictví obchodního řetězce Lidl, byla v loňském roce zobchodována a i zde se chystá významnější výstavba rozsáhlejšího obchodního centra. Výraznější vzestup cen je patrný i u pozemků využívaných k obchodním účelům v centrálnější části obce (např. pozemky autosalonu).

n) Ve starší obytné zástavbě obce jsou nákupy v posledních dvou letech spíše ojedinělé.

o) Z minulých dob přežívá rozsáhlá rekreační zóna, soustředěná především na severo- východním okraji katastru Horoměřic, která zahrnuje rozsáhlé soubory zahrádkářských kolonií s nízkým stupněm zastavěnosti a nízkou intenzitou využití stavebních pozemků. Rekreační chatařské kolonie pozvolna ustupují a mění se na malometrážní objekty využívané k celoročnímu bydlení. Tomuto trendu se obec dlouhodobě brání především tím, že v těchto lokalitách nepodporuje rozvoj inženýrských sítí. Zájem o levné bydlení ale má stále značné množství příznivců a každoroční prodeje, výstavba, ale i stále rostoucí ceny pozemků v těchto lokalitách, o tomto trendu svědčí. Některé okrajové enklávy, zejména na jihozápadním okraji chatových kolonií s výhledem na Prahu zaznamenaly značný cenový růst. V ostatních částech je růst pomalejší, ale trvalý. Současný nárůst cen pozemků v zahrádkářských zónách se pohybuje převážně do 10%.

Celkově lze konstatovat, že změny cen volných stavebních pozemků pro bydlení v nově připravených lokalitách zaznamenaly výrazný nárůst, zatímco růst cen v již zastavěných částech obce je výrazně mírnější. V komerčních zónách výrobního a skladového typu se projevuje cenová stagnace, zatímco komerční pozemky určené pro obchodní aktivity opakovaně rostou.

Dříve zjištěné tendence v prodeji parkovacích stání na nově zřízených komunikacích, zejména v blízkosti nových obytných domů (převážně v severní polovině intravilánu) pokračují ve svém růstu, přestože všechny byty v lokalitách jsou již téměř rozprodány. Ceny parkovacích stání stále zhruba o třetinu až polovinu převyšují ceny pozemků určených pro výstavbu objektů individuálního bydlení. Vysokou cenu lze přičíst faktu, že výměra takových pozemků se pohybuje zhruba okolo 10 m2 a tudíž celková kupní cena za jedno parkovací stání je obecně snadno dostupná.


2.4 Grafická část cenové mapy

Grafická část cenové mapy byla pořízena v měřítku 1 : 1000, tak jak je patrné z kladu mapových listů doloženého ve složce "Grafické mapové přílohy", který je odvozený od obdobných kladů map katastru nemovitostí. Katastrální mapa obce Horoměřice je nově digitalizovaná (v roce 2016). Označení jednotlivých mapových listů je shodné s označením map katastru nemovitostí pořízených v měřítku 1 : 1000.

Na mapových listech jsou uvedena parcelní čísla jednotlivých pozemků.

Každý oceněný pozemek je označen, jednak číslem parcelním dle katastru nemovitostí, jednak cenou, jejíž zápis je ukončen dvojicí znaků ",-". V cenové mapě byla graficky vymezena některá území s pozemky se shodnou cenou (viz výše - odstavec 2.2).

Pokud pozemek není součástí vymezeného území se shodnou cenou a pokud v ploše pozemku není uvedena jeho cena (ukončená dvojicí znaků ",-"), pak se pozemek cenovou mapou neoceňuje a jeho cena se zjistí podle příslušného ustanovení vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb. a vyhlášky č. 443/2016 Sb..


3. Speciální část

3.1 Použité podklady

1. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška MF č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb. a vyhlášky č. 443/2016 Sb..

3. Zpracovaný a schválený územní plán sídelního útvaru Horoměřic, včetně změn č. 1 až 10.

4. Regulační plán lokality Z10-A Nad Prahou

5. Informace o obci Horoměřice.

6. Mapové podklady: Mapový podklad při zpracování cenové mapy tvořila digitalizovaná mapa katastru nemovitostí, vydaná a spravovaná Českým úřadem geodetickým a kartografickým, ve stavu k 1. 6. 2017.

7. Registrované kupní smlouvy za období roku 2016 a začátek roku 2017 pro k. ú. Horoměřice, byly získané ve formě prostých kopií ze sbírky listin Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ.

8. Výsledky místního šetření.


4. Přílohy


Cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice byla vybavena následujícími přílohami:

- Grafické mapové přílohy

Obsahují vedle vlastních 21 mapových listů v měřítku 1 : 1000 přehledný klad mapových listů, sloužící pro hrubou orientaci. Každý mapový list je označen číslem odpovídajícím kladu mapových listů.

V Praze 10. listopadu 2017

Zpracovali: Ing. Jiří Lokaj a Ing. Vladimír Bajer