Příloha č. 14 k vyhlášce MF č. 640/2004 Sb.

Opotřebení staveb

1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.

2. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností.

3. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou. Opotřebení může činit nejvýše 85 % a u hřbitovních staveb nesmí cena zjištěná po odpočtu opotřebení klesnout pod hodnotu materiálu.

Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u

a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků se zděnými, monolitickými nebo železobetonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně

b) rekreačních a zahrádkářských chat

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 50 let,

c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce,

d) vedlejších staveb a garáží

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 30 - 40 let

e) studní

- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let

- ostatních 50 let

f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 11

g) hřbitovních staveb 100 až 150 let.

Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda i u budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků, rekreačních a zahrádkářských chat, opotřebení může činit maximálně 85 %.

4. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí objemových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije v případech, kdy je

a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,

b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu,

c) podle znalce výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 85 %,

d) oceňována kulturní památka,

e) provedena nástavba, přístavba, vestavba

5. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7.

Výše opotřebení jednotlivých konstrukcí a vybavení v procentech se zjistí podle vzorce

(B/C) x 100A

kde A = objemové podíly konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 6 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,00

B = skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení

C = předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 7, případně stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří), přičemž platí vztah B <= C

Celkové opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce

Σni=1((Bi/Ci) x 100Ai) ,

kde n je počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících.

Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr (B/C).

6. Má-li stavba přístavby funkčně neoddělitelné nebo nástavby, zjistí se opotřebení celé stavby stejným způsobem jako u původní části stavby podle poměru objemu obestavěného prostoru původní části a přístaveb nebo nástaveb.

7. Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.

8. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští

Tabulka č.1

Objemové podíly konstrukcí a vybavení podle typů budov

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

TYP BUDOVY (A - I)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Základy včetně zemních prací

0.059

0.072

0.073

0.063

0.074

0.082

0.063

0.061

0.062

2

Svislé konstrukce

0.163

0.218

0.192

0.172

0.184

0.174

0.150

0.153

0.154

3

Stropy

0.082

0.119

0.111

0.082

0.097

0.093

0.082

0.081

0.082

4

Zastřešení mimo krytinu

0.064

0.054

0.062

0.059

0.090

0.073

0.061

0.062

0.062

5

Krytiny střech

0.022

0.020

0.021

0.028

0.029

0.021

0.027

0.029

0.030

6

Klempířské konstrukce

0.006

0.006

0.006

0.006

0.006

0.006

0.006

0.006

0.007

7

Úpravy vnitřních povrchů

0.068

0.058

0.069

0.070

0.061

0.069

0.071

0.073

0.071

8

Úpravy vnějších povrchů

0.032

0.031

0.031

0.036

0.034

0.033

0.032

0.033

0.034

9

Vnitřní obklady keramické

0.028

0.028

0.018

0.021

0.019

0.018

0.031

0.032

0.030

10

Schody

0.030

0.023

0.031

0.033

0.027

0.029

0.028

0.027

0.028

11

Dveře

0.041

0.033

0.032

0.039

0.031

0.031

0.038

0.037

0.036

12

Vrata

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

13

Okna

0.062

0.053

0.052

0.057

0.054

0.052

0.059

0.058

0.051

14

Povrch podlah

0.031

0.023

0.022

0.032

0.031

0.032

0.033

0.033

0.031

15

Vytápění

0.052

0.043

0.041

0.052

0.043

0.042

0.049

0.048

0.049

16

Elektroinstalace

0.059

0.052

0.050

0.059

0.052

0.057

0.058

0.059

0.056

17

Bleskosvod

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

18

Vnitřní vodovod

0.032

0.031

0.022

0.032

0.022

0.032

0.033

0.032

0.031

19

Vnitřní kanalizace

0.031

0.029

0.021

0.031

0.020

0.031

0.032

0.031

0.030

20

Vnitřní plynovod

0.004

0.003

0.003

0.004

0.003

0.002

0.003

0.004

0.003

21

Ohřev teplé vody

0.018

0.016

0.016

0.019

0.019

0.017

0.022

0.020

0.021

22

Vybavení kuchyní

0.017

0.000

0.018

0.000

0.000

0.000

0.018

0.019

0.017

23

Vnitřní hygienická zařízení včetně WC

0.039

0.038

0.034

0.034

0.033

0.030

0.043

0.042

0.043

24

Výtahy

0.014

0.013

0.010

0.014

0.005

0.014

0.014

0.013

0.014

25

Ostatní

0.043

0.034

0.062

0.054

0.063

0.059

0.044

0.044

0.055

26

Instalační prefabrikovaná jádra

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

TYP BUDOVY (J - Z)

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Z

1

Základy včetně zemních prací

0.054

0.060

0.083

0.104

0.103

0.108

0.104

0.109

0.132

0.131

2

Svislé konstrukce

0.182

0.188

0.214

0.233

0.239

0.256

0.253

0.258

0.304

0.304

3

Stropy

0.084

0.082

0.113

0.123

0.131

0.117

0.118

0.120

0.138

0.138

4

Zastřešení mimo krytinu

0.049

0.053

0.062

0.063

0.061

0.069

0.062

0.063

0.070

0.070

5

Krytiny střech

0.023

0.024

0.022

0.023

0.022

0.028

0.023

0.023

0.029

0.029

6

Klempířské konstrukce

0.007

0.007

0.006

0.006

0.006

0.007

0.007

0.007

0.007

0.007

7

Úpravy vnitřních povrchů

0.057

0.069

0.058

0.054

0.053

0.044

0.047

0.043

0.042

0.039

8

Úpravy vnějších povrchů

0.029

0.031

0.032

0.032

0.032

0.031

0.030

0.030

0.029

0.027

9

Vnitřní obklady keramické

0.013

0.021

0.008

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

10

Schody

0.029

0.030

0.031

0.030

0.023

0.023

0.027

0.022

0.018

0.018

11

Dveře

0.033

0.032

0.032

0.031

0.032

0.024

0.029

0.023

0.024

0.024

12

Vrata

0.000

0.000

0.003

0.003

0.003

0.018

0.018

0.027

0.030

0.030

13

Okna

0.053

0.054

0.052

0.043

0.042

0.043

0.042

0.033

0.034

0.034

14

Povrch podlah

0.030

0.031

0.029

0.030

0.031

0.032

0.032

0.031

0.029

0.030

15

Vytápění

0.048

0.047

0.038

0.017

0.000

0.000

0.011

0.012

0.000

0.000

16

Elektroinstalace

0.051

0.052

0.064

0.073

0.071

0.070

0.071

0.072

0.058

0.061

17

Bleskosvod

0.004

0.004

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.004

0.004

18

Vnitřní vodovod

0.032

0.033

0.022

0.019

0.033

0.024

0.023

0.022

0.000

0.000

19

Vnitřní kanalizace

0.031

0.032

0.020

0.017

0.031

0.023

0.021

0.019

0.000

0.000

20

Vnitřní plynovod

0.004

0.004

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

21

Ohřev teplé vody

0.022

0.021

0.017

0.004

0.004

0.004

0.005

0.005

0.000

0.000

22

Vybavení kuchyní

0.019

0.018

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

23

Vnitřní hygienická zařízení včetně WC

0.039

0.038

0.029

0.028

0.027

0.023

0.021

0.020

0.000

0.000

24

Výtahy

0.013

0.013

0.010

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

25

Ostatní

0.057

0.056

0.052

0.064

0.053

0.053

0.053

0.058

0.052

0.054

26

Instalační prefabrikovaná jádra

0.037

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Tabulka č.2

Objemové podíly konstrukcí a vybavení podle typů hal

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

TYP HALY (A - G)

A

B

C

D

E

F

G

1

Základy včetně zemních prací

0.073

0.081

0.072

0.082

0.094

0.103

0.112

2

Svislé konstrukce

0.174

0.227

0.171

0.192

0.203

0.213

0.223

3

Stropy

0.073

0.072

0.064

0.063

0.082

0.084

0.092

4

Zastřešení mimo krytinu

0.082

0.083

0.080

0.083

0.102

0.101

0.093

5

Krytiny střech

0.023

0.027

0.028

0.024

0.029

0.028

0.029

6

Klempířské konstrukce

0.006

0.006

0.006

0.006

0.007

0.007

0.006

7

Úpravy vnitřních povrchů

0.071

0.064

0.072

0.071

0.069

0.068

0.063

8

Úpravy vnějších povrchů

0.033

0.032

0.033

0.032

0.039

0.038

0.034

9

Vnitřní obklady keramické

0.028

0.023

0.031

0.024

0.000

0.000

0.000

10

Schody

0.010

0.008

0.010

0.009

0.008

0.008

0.008

11

Dveře

0.038

0.032

0.039

0.038

0.032

0.032

0.031

12

Vrata

0.000

0.000

0.000

0.000

0.023

0.023

0.022

13

Okna

0.057

0.054

0.059

0.058

0.052

0.051

0.052

14

Povrch podlah

0.040

0.041

0.042

0.041

0.048

0.047

0.048

15

Vytápění

0.048

0.042

0.050

0.048

0.013

0.013

0.011

16

Elektroinstalace

0.063

0.060

0.054

0.059

0.083

0.083

0.084

17

Bleskosvod

0.003

0.003

0.003

0.003

0.004

0.004

0.003

18

Vnitřní vodovod

0.033

0.023

0.032

0.024

0.009

0.009

0.007

19

Vnitřní kanalizace

0.031

0.021

0.030

0.022

0.008

0.008

0.006

20

Vnitřní plynovod

0.003

0.002

0.003

0.003

0.000

0.000

0.000

21

Ohřev teplé vody

0.018

0.017

0.018

0.019

0.004

0.004

0.003

22

Vybavení kuchyní

0.000

0.000

0.016

0.005

0.000

0.000

0.000

23

Vnitřní hygienická zařízení včetně WC

0.042

0.034

0.043

0.034

0.022

0.022

0.021

24

Výtahy

0.010

0.009

0.010

0.009

0.000

0.000

0.000

25

Ostatní

0.041

0.039

0.034

0.051

0.069

0.054

0.052

 

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

TYP HALY (H - M)

H

I

J

K

L

M

1

Základy včetně zemních prací

0.111

0.113

0.122

0.123

0.113

0.122

2

Svislé konstrukce

0.229

0.239

0.293

0.298

0.262

0.241

3

Stropy

0.090

0.092

0.089

0.091

0.089

0.091

4

Zastřešení mimo krytinu

0.099

0.101

0.110

0.112

0.103

0.104

5

Krytiny střech

0.028

0.029

0.029

0.028

0.029

0.030

6

Klempířské konstrukce

0.006

0.006

0.007

0.007

0.007

0.006

7

Úpravy vnitřních povrchů

0.063

0.063

0.061

0.060

0.059

0.053

8

Úpravy vnějších povrchů

0.033

0.032

0.033

0.032

0.031

0.032

9

Vnitřní obklady keramické

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

10

Schody

0.008

0.008

0.007

0.007

0.007

0.008

11

Dveře

0.032

0.031

0.022

0.021

0.020

0.031

12

Vrata

0.023

0.024

0.023

0.024

0.024

0.021

13

Okna

0.053

0.051

0.043

0.044

0.043

0.042

14

Povrch podlah

0.050

0.049

0.048

0.049

0.047

0.050

15

Vytápění

0.012

0.011

0.000

0.000

0.000

0.000

16

Elektroinstalace

0.073

0.063

0.047

0.048

0.059

0.061

17

Bleskosvod

0.003

0.003

0.004

0.004

0.004

0.003

18

Vnitřní vodovod

0.011

0.010

0.000

0.000

0.014

0.012

19

Vnitřní kanalizace

0.010

0.009

0.000

0.000

0.013

0.011

20

Vnitřní plynovod

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

21

Ohřev teplé vody

0.004

0.004

0.000

0.000

0.005

0.004

22

Vybavení kuchyní

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

23

Vnitřní hygienická zařízení včetně WC

0.023

0.022

0.000

0.000

0.020

0.022

24

Výtahy

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

25

Ostatní

0.039

0.040

0.062

0.052

0.051

0.056

Tabulka č.3

Objemové podíly konstrukcí a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

Typ domu, chalupy nebo domku

A, E, CH, L

B, F, I, M

C, G, J, N

D, H, K, O

1

Základy včetně zemních prací

0.082

0.071

0.054

0.043

2

Svislé konstrukce

0.212

0.223

0.234

0.243

3

Stropy

0.079

0.084

0.091

0.093

4

Zastřešení mimo krytinu

0.073

0.052

0.054

0.042

5

Krytiny střech

0.034

0.032

0.033

0.030

6

Klempířské konstrukce

0.009

0.008

0.008

0.007

7

Vnitřní omítky

0.058

0.062

0.061

0.064

8

Fasádní omítky

0.028

0.031

0.028

0.033

9

Vnější obklady

0.005

0.004

0.005

0.004

10

Vnitřní obklady

0.023

0.023

0.022

0.024

11

Schody

0.010

0.024

0.023

0.039

12

Dveře

0.032

0.033

0.032

0.034

13

Okna

0.052

0.052

0.051

0.053

14

Podlahy obytných místností

0.022

0.022

0.021

0.023

15

Podlahy ostatních místností

0.010

0.011

0.013

0.014

16

Vytápění

0.052

0.044

0.053

0.042

17

Elektroinstalace

0.043

0.041

0.042

0.040

18

Bleskosvod

0.006

0.006

0.006

0.005

19

Rozvod vody

0.032

0.030

0.029

0.028

20

Zdroj teplé vody

0.019

0.018

0.017

0.016

21

Instalace plynu

0.005

0.005

0.005

0.005

22

Kanalizace

0.031

0.028

0.027

0.029

23

Vybavení kuchyní

0.005

0.005

0.005

0.005

24

Vnitřní hygienické vybavení

0.041

0.051

0.043

0.050

25

Záchod

0.003

0.004

0.003

0.004

26

Ostatní

0.034

0.036

0.040

0.030


Tabulka č. 4

Objemové podíly konstrukcí a vybavení rekreačních a zahrádkářských chat

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

Typ chat (A - E)

A

B

C

D

E

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

1

Základy včetně zemních prací

0.056

0.063

0.073

0.082

0.067

0.074

0.076

0.083

0.066

0.074

2

Podezdívka

0.036

0.000

0.038

0.000

0.037

0.000

0.039

0.000

0.038

0.000

3

Svislé konstrukce

0.253

0.274

0.273

0.294

0.253

0.271

0.272

0.293

0.254

0.273

4

Stropy

0.094

0.102

0.101

0.113

0.102

0.113

0.102

0.121

0.103

0.112

5

Zastřešení mimo krytinu

0.092

0.091

0.062

0.061

0.092

0.091

0.071

0.070

0.092

0.091

6

Krytiny střech

0.041

0.040

0.041

0.040

0.051

0.050

0.051

0.049

0.051

0.049

7

Klempířské konstrukce

0.008

0.007

0.008

0.007

0.008

0.007

0.008

0.007

0.008

0.008

8

Úprava povrchů

0.092

0.081

0.092

0.080

0.101

0.092

0.102

0.093

0.103

0.093

9

Schodiště

0.021

0.041

0.012

0.020

0.022

0.042

0.011

0.022

0.021

0.041

10

Dveře

0.031

0.030

0.031

0.031

0.031

0.030

0.031

0.030

0.031

0.030

11

Okna

0.052

0.051

0.052

0.051

0.052

0.051

0.052

0.051

0.052

0.051

12

Podlahy

0.041

0.040

0.041

0.040

0.042

0.041

0.042

0.041

0.040

0.039

13

Vytápění

0.032

0.031

0.031

0.030

0.033

0.032

0.033

0.032

0.032

0.031

14

Elektroinstalace

0.031

0.030

0.030

0.031

0.032

0.031

0.032

0.031

0.030

0.029

15

Rozvod vody

0.022

0.021

0.021

0.021

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

16

Zdroj teplé vody

0.009

0.010

0.009

0.010

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

17

Rozvod propan-butanu

0.002

0.002

0.002

0.002

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

18

Kanalizace

0.021

0.020

0.020

0.020

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

19

Záchod

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.005

0.005

0.005

0.005

20

Okenice

0.019

0.018

0.019

0.018

0.019

0.018

0.019

0.018

0.019

0.018

21

Vnitřní hygienické vybavení

0.023

0.022

0.022

0.022

0.028

0.026

0.028

0.026

0.028

0.026

22

Ostatní

0.020

0.022

0.018

0.023

0.026

0.027

0.026

0.028

0.027

0.030

 

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

Typ chat (F - I)

F

G

H

I

I

II

I

II

I

II

I

II

1

Základy včetně zemních prací

0.077

0.084

0.058

0.064

0.084

0.093

0.082

0.092

2

Podezdívka

0.040

0.000

0.037

0.000

0.039

0.000

0.040

0.000

3

Svislé konstrukce

0.274

0.292

0.254

0.273

0.284

0.304

0.280

0.303

4

Stropy

0.102

0.120

0.093

0.104

0.102

0.114

0.101

0.123

5

Zastřešení mimo krytinu

0.070

0.069

0.092

0.090

0.063

0.062

0.072

0.070

6

Krytiny střech

0.050

0.049

0.042

0.041

0.041

0.042

0.050

0.049

7

Klempířské konstrukce

0.008

0.008

0.008

0.008

0.008

0.008

0.008

0.008

8

Úprava povrchů

0.101

0.094

0.093

0.084

0.092

0.084

0.101

0.093

9

Schodiště

0.012

0.023

0.021

0.043

0.000

0.000

0.000

0.000

10

Dveře

0.032

0.031

0.032

0.031

0.031

0.030

0.032

0.031

11

Okna

0.051

0.050

0.052

0.051

0.051

0.050

0.051

0.050

12

Podlahy

0.040

0.039

0.040

0.039

0.040

0.039

0.041

0.040

13

Vytápění

0.033

0.032

0.033

0.032

0.032

0.031

0.032

0.031

14

Elektroinstalace

0.032

0.031

0.031

0.030

0.031

0.030

0.030

0.029

15

Rozvod vody

0.000

0.000

0.018

0.017

0.018

0.017

0.000

0.000

16

Zdroj teplé vody

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

17

Rozvod propan-butanu

0.000

0.000

0.003

0.003

0.003

0.003

0.000

0.000

18

Kanalizace

0.000

0.000

0.017

0.016

0.017

0.016

0.000

0.000

19

Záchod

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.003

0.003

20

Okenice

0.019

0.018

0.019

0.018

0.019

0.018

0.020

0.019

21

Vnitřní hygienické vybavení

0.028

0.026

0.023

0.022

0.023

0.022

0.029

0.027

22

Ostatní

0.027

0.030

0.030

0.030

0.018

0.033

0.028

0.032

Legenda:

I. - Chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy

II. - Chaty podsklepené nad 1/2 zastavěné plochy

Tabulka č. 5

Objemové podíly konstrukcí a vybavení vedlejších staveb

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

Typ vedlejší stavby - I nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy

   

A

B

C

D

E

F

G

1

Základy

0,062

0,071

0,064

0,080

0,077

0,083

0,122

2

Obvodové stěny

0,304

0,318

0,303

0,313

0,274

0,319

0,310

3

Stropy

0,193

0,198

0,194

0,218

0,202

0,212

 

4

Krov (podhled)

0,108

0,073

0,098

 

0,109

 

0,335

5

Krytina

0,069

0,081

0,068

0,112

0,068

0,111

0,128

6

Klempířské konstrukce

0,019

0,017

0,018

0,016

0,018

0,016

0,042

7

Úprava povrchů

0,049

0,061

0,049

0,063

0,052

0,060

0,063

8

Schodiště

0,038

 

0,037

 

0,036

   

9

Dveře

0,031

0,030

0,029

0,038

0,030

0,037

 

10

Okna

0,010

0,011

0,012

0,013

0,013

0,014

 

11

Podlahy

0,068

0,082

0,080

0,097

0,082

0,108

 

12

Elektroinstalace

0,049

0,058

0,048

0,050

0,039

0,040

 

 

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

Typ vedlejší stavby - II podsklepené

   

A

B

C

D

E

F

G

1

Základy

0,071

0,083

0,074

0,092

0,088

0,094

0,137

2

Obvodové stěny

0,322

0,336

0,321

0,332

0,290

0,339

0,329

3

Stropy

0,206

0,220

0,211

0,239

0,220

0,234

 

4

Krov (podhled)

0,093

0,062

0,085

 

0,090

 

0,330

5

Krytina

0,057

0,071

0,056

0,090

0,055

0,086

0,105

6

Klempířské konstrukce

0,016

0,015

0,016

0,015

0,016

0,015

0,032

7

Úprava povrchů

0,057

0,070

0,058

0,072

0,064

0,070

0,067

8

Schodiště

0,046

 

0,043

 

0,042

   

9

Dveře

0,023

0,021

0,020

0,026

0,022

0,025

 

10

Okna

0,012

0,013

0,014

0,014

0,014

0,014

 

11

Podlahy

0,063

0,070

0,068

0,085

0,071

0,092

 

12

Elektroinstalace

0,034

0,039

0,034

0,035

0,028

0,031

 


Tabulka č. 6

Objemové podíly konstrukcí a vybavení garáží

Číslo položky

Konstrukce a vybavení

Typ chat garáže

A

B

C

   

nepodsklepené

podsklepené

nepodsklepené

podsklepené

nepodsklepené

podsklepené

1

Základy

0,060

0,071

0,062

0,078

0,082

0,093

2

Obvodové stěny

0,289

0,297

0,301

0,327

0,338

0,342

3

Stropy

0,191

0,215

0,262

0,276

   

4

Krov

0,100

0,092

   

0,162

0,169

5

Krytina

0,068

0,053

0,057

0,043

0,082

0,092

6

Klempířské konstrukce

0,019

0,017

0,029

0,026

0,019

0,017

7

Úpravy povrchů

0,051

0,058

0,048

0,054

0,063

0,068

8

Dveře

0,023

0,018

0,027

0,014

0,036

0,029

9

Okna

0,013

0,011

0,014

0,012

0,016

0,013

10

Vrata

0,060

0,052

0,068

0,044

0,062

0,049

11

Podlahy

0,068

0,073

0,072

0,080

0,140

0,128

12

Elektroinstalace

0,058

0,043

0,060

0,046

   


Tabulka č. 7

Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení

Číslo položky

Název

Předpokládaná životnost

1

Základy včetně zemních prací

150 - 200

2

Svislé konstrukce

80 - 200

3

Stropy

80 - 200

4

Zastřešení mimo krytinu

70 - 150

5

Krytiny, střecha

40 - 80

6

Klempířské konstrukce

30 - 80

7

Úpravy vnitřních povrchů

50 - 80

8

Úpravy vnějších povrchů

30 - 60

9

Vnitřní obklady keramické

30 - 50

10

Schody

80 - 200

11

Dveře

50 - 80

12

Vrata

30 - 50

13

Okna

50 - 80

14

Povrchy podlah

15 - 80

15

Vytápění

20 - 50

16

Elektroinstalace

25 - 50

17

Bleskosvod

30 - 50

18

Vnitřní vodovod

20 - 50

19

Vnitřní kanalizace

30 - 60

20

Vnitřní plynovod

20 - 50

21

Ohřev teplé vody

20 - 40

22

Vybavení kuchyní

15 - 30

23

Vnitřní hygienická zařízení včetně WC

30 - 60

24

Výtahy

30 - 50

25

Ostatní

- -

26

Instalační prefabrikáty (jádra)

15 - 25