Příloha č. 35 k vyhlášce MF č. 640/2004 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki

Kód standardní klasifikace produkce 6. až 9. místo *)

Název položky

Koeficient

1

2

3

46

STAVEBNÍ DÍLA

 

46.21.11

Domy jednobytové a dvoubytové

 

46.21.11.1

domy rodinné jednobytové

1,828

46.21.11.2

domy rodinné dvoubytové a tříbytové

1,828

46.21.11.3

chalupy pro rekreaci

1,828

46.21.11.4

chaty pro rekreaci

1,828

46.21.12

Domy vícebytové

 

46.21.12.1

domy vícebytové typové

1,809

46.21.12.2

domy vícebytové netypové

1,809

46.21.13

Budovy a haly pro průmysl a skladování

 

46.21.13.1..1

budovy pro průmysl (výrobní)

1,795

..2

 

1,795

46.21.13.2.1

budovy pro skladování a manipulaci

1,795

..2

 

1,795

46.21.13.3.1

budovy pro vodní hospodářství

1,795

..2

 

1,795

46.21.14

Budovy a haly pro obchod a služby

 

46.21.14.2..1

budovy pro obchod. prodejny

1,827

..2

 

1,827

46.21.14.3

budovy pro služby a administrativu

1,827

46.21.14.4..1

budovy pro dopravu a spoje

1,762

..2

 

1,762

46.21.14.5..1

garáže

1,762

..2

 

1,762

46.21.14.6

budovy pro komunální služby a osobní hygienu

1,827

46.21.15

Budovy a haly pro zemědělství

 

46.21.15.2..1

budovy pro živočišnou produkci

1,873

..2

 

1,873

46.21.15.3..2

budovy pro skladování a úpravu zemědělkých produktů

1,873

..2

 

1,873

46.21.16

Budovy a haly pro společenské a kulturní účely

 

46.21.16.3..1

objekty pro kulturní účely jinde neuvedené

1,792

..2

 

1,792

46.21.17

Budovy pro výchovu a vzdělávání

 

46.21.17.1

školy

1,792

46.21.17.3

budovy pro vědu a výzkum

1,792

46.21.18

Budovy pro zdravotnictví a sociální péči

 

46.21.18.1

budovy pro zdravotní péči

1,794

46.21.18.2

budovy pro sociální péči

1,794

46.21.19

Budovy hotelů, restaurace a budovy a haly nebytové jinde neuvedené

 

46.21.19.1

hotely a ubytovny

1,827

46.21.19.2

restaurace a jídelny

1,827

46.21.19.9..1

budovy ostatní jinde neuvedené

1,827

46.21.19.9..2

 

1,827

46.21.21

Mosty a visuté dálnice

 

46.21.21.1

mosty pozemních komunikací

1,827

46.21.21.2

mosty drážních komunikací

1,827

46.21.21.4

mosty průmyslové a lávky pro chodce

1,827

46.21.22

Tunely a podzemní objekty (kromě důlních)

 

46.21.22.1

tunely

1,737

46.21.22.2

štoly

1,737

46.21.22.3

podchody

1,737

46.21.22.4

objekty podzemní

1,737

46.21.22.5

šachty(kromě důlních)

1,737

46.21.22.6

vrty (kromě studní)

1,737

46.21.22.7

objekty podzemní dráhy včetně tunelů

1,737

46.21.31

Vedení dálková trubní plynu, nafty

 

46.21.31.2

řady vodovodní přívodní a zásobovací

1,950

46.21.32.4

řady parovodní

1,950

46.21.32.5

řady parovodní a horkovodní

1,950

46.21.33

Vedení elektrická trakční

 

46.21.33.1

vedení trolejová celost. drah

1,919

.2

vedení trolejová vleček

1,919

46.21.34

Vedení dálková elektrická nadzemní

 

46.21.34.1

vedení dálková VVN venkovní

1,919

46.21.34.9

vedení dálková elektrická nadzemní jinde neuvedená

1,919

46.21.35

Vedení dálková elektrická podzemní

 

46.21.35.1

vedení dálková VVN podzemní

1,919

46.21.35.2

vedení dálková VN podzemní

1,919

46.21.35.9

vedení dálková elektrická jinde neuvedená

1,919

46.21.41

Vedení místní trubní vody a kanalizace

 

46.21.41.1

sítě místní vodovodní rozvodné

1,932

46.21.41.4

kanalizace trubní

1,932

46.21.42

Vedení místní energetická (kromě elektrických)

 

46.21.42.1

sítě místní parovodní

1,932

46.21.42.2

sítě místní teplovodní a horkovodní

1,932

46.21.42.3

sítě místní plynovodní

1,932

46.21.43

Vedení místní elektrická nadzemní

 

46.21.43.2

vedení místní NN venkovní nadzemní

1,901

46.21.43.4

rozvody místní venkovní

1,901

46.21.43.9

vedení a rozvody místní nadzemní jinde neuvedená

1,901

46.21.51

Díla energetická výrobní

 

46.21.51.1

budovy výrobní pro energetiku

1,924

.2

 

1,924

46.21.51.3

věže chladící

1,924

46.21.52

Důlní díla a stavby výrobní kromě budov

 

46.21.52.1

díla důlní – vrty a jámy

1,924

46.21.52.3

díla důlní – prostorová díla a díla důlní ostatní

1,924

46.21.52.5

věže, stožáry, věžové zásobníky

1,924

46.21.61

Tribuny stadiónů

 

46.21.61.3

sportovní objekty jinde neuvedené

1,763

46.21.63

Budovy pro sport a rekreaci

 

46.21.63.1

tělocvičny

1,763

.2

 

1,763

46.21.64

Díla inženýrská a budovy jinde neuvedené

 

46.21.64.1

nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod pozemních

1,941

46.21.64.2

zásobníky, jámy pozemní

1,941

46.21.64.3

nástupiště a rampy

1,936

46.21.64.4

oplocení

1,828

46.21.64.5

zdi a valy samostatné

1,828

46.21.64.6

pomníky, kašny a jiná drobná architektura

1,828

46.21.64.9

díla inženýrská a budovy jinde neuvedené

1,828

46.23.11

Dálnice, ulice, silnice, stezky

 

46.23.11.2

silnice (I. a II. třídy)

1,928

46.23.11.4

plochy charakteru pozemních komunikací

1,928

46.23.11.5

komunikace pozemní jinde neuvedené

1,928

46.23.13

Dráhy železniční a visuté

 

46.23.13.1

spodek drah kolejových

1,834

46.23.13.2

svršek drah kolejových – tratě

1,834

46.23.13.4

svršek drah kolejových – výhybky

1,834

46.23.13.5

svršek drah kolejových – vlečky, podzemní dráhy, tramvajové dráhy

1,834

46.23.13.6

dráhy visuté

1,834

46.23.13.9

svršek drah kolejových jinde neuvedených

1,834

46.23.14

Dráhy letištní

1,936

46.23.21

Plochy stadiónů a hřišť

1,936

46.24.12

Úpravy na tocích, hráze, kanály, akvadukty

 

46.24.12.1

kanály

1,862

46.24.12.3

hráze, jezy a stupně a objekty hrazení bystřin

1,862

46.24.12.4

objekty budované v souvislosti s hrázemi

1,862

46.24.12.6

odvodnění

1,862

46.24.12.8

nádrže na tocích

1,862

46.24.12.9

úpravy vodních toků

1,862

46.25.22

Studny a jímání vody

 

46.25.22.1

vrty čerpací (studny vrtané)

1,862

46.25.22.2

studny jinde neuvedené a jímání vody

1,862

46.25.61

Průmyslové komíny

 

46.25.61.1

komíny vysoké a kanály kouřové

1,763

46.39.99

Stavební díla jinde neuvedená

1,828

U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 1 až 8 a 12 a § 31 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby podle které byl u pozemku použit koeficient prodejnosti Kp z přílohy č. 36.