<<< předchozí část <<<


VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

č. 640

ze dne 13. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky
č. 452/2003 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):

ČÁST TŘETÍ


OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ

§ 27

Cenová mapa stavebních pozemků


(1) Cenová mapa stavebních pozemků (§ 10 zákona) obce obsahuje textovou a grafickou část.

(2) Textová část ve formátu A4 obsahuje

a) věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitostmi a komentář k možnostem jeho dalšího rozvoje zejména ve vztahu k velikosti a charakteru obce, vnitřním i vnějším faktorům a místním zvláštnostem, které ovlivňují jeho kvalitu,

b) popis předlohy použitého mapového podkladu a jeho kvality z hlediska souladu stavu evidovaného v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu,

c) komentář ke zdrojům cen použitým pro vypracování grafické části a výsledky jejich rozboru,

d) popis postupu zpracování a předpoklad další doby účinnosti.

(3) Grafická část složená do formátu A4 obsahuje

a) mapu se zobrazením stavebních pozemků na území obce v měřítku rovném nebo větším 1:5000,

b) popisné údaje (názvy obcí, názvy katastrálních území, místních částí obce, náměstí a ulic, popřípadě parcelní čísla pozemků),

c) ceny jednotlivých stavebních pozemků, popřípadě ceny vymezených skupin parcel se shodným účelem užití a stejnou stavební vybaveností.

(4) Případný nesoulad v členění oceňovaného pozemku (§ 9 zákona) podle cenové mapy stavebních pozemků obce s jeho skutečným stavem se kromě věcného zdůvodnění prokazuje aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, snímkem z katastrální mapy (případně geometrickým plánem, došlo-li u oceňovaného pozemku ke změně hranice nebo její části), vyjádřením místně příslušného stavebního úřadu, potvrzujícího, že k oceňovanému pozemku nebylo vydáno územní rozhodnutí9) nebo stavební povolení10) ani nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby,11) a potvrzením útvaru obce, který cenovou mapu stavebních pozemků obce zpřístupňuje veřejnosti.

(5) Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě stavebních pozemků, zjistí se cena stavebního pozemku podle § 28.

... na začátek ...


§ 28

Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků

(1) Základní cena za m2 stavebního pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného činí:

a) 2 050 Kč v hlavním městě Praze,

b) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s některým z katastrálních území hlavního města Prahy částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 4,00,

kde
Cp - cena pozemku v Kč (zaokrouhlená na dvě desetinná místa) vypočtená podle vzorce
Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414,
kde
a - počet obyvatel v obci; pro a vždy platí a ≥ 1000, v případě, že počet obyvatel je nižší než 1000, použije se a = 1000,

c) 1100 Kč v Brně, Ostravě,

d) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím města uvedeného pod písmenem c), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 3,50 s tím, že v Bohumíně činí základní cena 400 Kč a v Hlučíně 300 Kč,

e) 800 Kč v Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně,

f) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem e), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 3,00 s tím, že v Otrokovicích činí základní cena 400 Kč a v Přelouči 200 Kč,

g) 500 Kč v Českém Krumlově, Havířově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech a Teplicích,

h) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem g), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 2,50 s tím, že v Bílině a Krupce činí základní cena 200 Kč, v Litvínově 300 Kč a v Orlové 400 Kč,

i) 400 Kč ve městech, která byla k 31. prosinci 200212) sídly okresních úřadů a nejsou uvedena pod písmeny e) a g),

j) v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem i), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp x 2,00 s tím, že v České Třebové a v Jirkově činí základní cena 250 Kč a v Novém Boru 200 Kč,

k) v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až j) částku vypočtenou podle vzorce
 
ZC = Cp x 1,00,
 
l) u obce, která má více katastrálních území a některé její katastrální území je odloučené tak, že nesousedí s jiným katastrálním územím téže obce, se u tohoto odloučeného katastrálního území základní cena uvedená pod písmeny a) až k) upraví koeficientem 0,65.
(2) Cena uvedená v odstavci 1 se upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 18 tabulky č. 1 se zdůvodněním a koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

(3)Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného k zastavění rozhodnutím o umístění stavby13) nebo stavebním povolením,10) kromě pozemků uvedených v odstavcích 7 a 10, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) upravená podle přílohy č. 18 tabulky č. 1 se zdůvodněním a násobená koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36. Přitom platí, že

a) je-li z rozhodnutí o umístění stavby nebo ze stavebního povolení jednoznačně zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, násobí se cena zbývající části pozemku koeficientem 0,40, totéž platí, je-li zvláštním právním předpisem14) stanovená nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku,

b) není-li z rozhodnutí o umístění stavby nebo stavebního povolení zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, násobí se cena pro celý pozemek koeficientem 0,80.

(4) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o využití území15) pro skládky, skladové, odstavné a manipulační plochy nebo pozemku takto již užívaného, s výjimkou pozemku oceňovaného podle odstavce 11, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) vynásobená koeficientem 0,50. Tato cena se upraví podle přílohy č. 18 tabulky č. 1 a koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

(5) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o využití území15) pro sportoviště a rekreační plochy15a) nebo pozemku takto již užívaného, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) vynásobená koeficientem 0,50, nejvýše však 75 Kč. Tato cena se upraví podle přílohy č. 18 tabulky č. 1 a koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

(6) Základní cenou za m2 stavebního pozemku pro rekreační a zahrádkářské chaty je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) násobená koeficientem 0,75, nejvýše však 500 Kč. Tato cena se upraví podle přílohy č. 18 tabulky č. 2 se zdůvodněním a koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

(7) Cena za m2 nezastavěného pozemku určeného k zastavění rekreační nebo zahrádkářskou chatou rozhodnutím o umístění stavby13) nebo stavebním povolením10) je cena uvedená v odstavci 6. Přitom platí, že

a) je-li z rozhodnutí o umístění stavby nebo stavebního povolení jednoznačně zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, ocení se zbývající část pozemku cenou násobenou koeficientem 0,40,

b) není-li z rozhodnutí o umístění stavby nebo ze stavebního povolení zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, násobí se cena pro celý pozemek koeficientem 0,80.
(8) Cenou za m2 zahrady nebo ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle odstavců 1 a 6, je cena stanovená podle odstavců 1 a 6 násobená koeficientem 0,40.

(9) Pozemky oceňované podle odstavce 10a podle § 31 odst. 3 a 4 a § 32 odst. 6 a 7 netvoří jednotný funkční celek.

(10) Pozemky vedené v katastru nemovitostí v druhu ostatní plochy se způsobem využití dráha, dálnice, silnice, ostatní komunikace a ostatní dopravní plocha, která není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemky k uvedeným účelům již užívané a dále pozemky k uvedeným účelům určené rozhodnutím o umístění stavby13) nebo stavebním povolením10) se ocení podle odstavce 1 a vynásobí se koeficientem 0,60. Takto zjištěná cena se dále neupravuje. Jsou-li tyto pozemky užívány k podnikání za úplatu zejména ve funkčním spojení se stavbami komerčního charakteru (např. parkoviště obchodních domů, ubytovacích a stravovacích zařízení), zjistí se jejich cena podle odstavců 1 a 2.

(11) Základní cena pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o využití území, týkající se těžebních a jim podobných nebo s nimi souvisejících prací, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, kromě pozemků určených k asanaci,16) se stanoví podle odstavce 1 písm. a) až l) a násobí se koeficientem 0,50. Tyto ceny se dále neupravují.

(12) Pozemek vedený v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se bez ohledu na skutečný rozsah zastavění ocení podle odstavce 1 a 2 nebo podle odstavce 6.

(13) Je-li na pozemku, ke kterému bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby13) nebo rozhodnutí o využití území,15) stavba, ocení se pozemek podle skutečného účelu užití.

(14) Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující kritéria uvedená v jednotlivých odstavcích. Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích, platí pro způsob ocenění toto pořadí použití odstavců: 6, 7, 1, 3, 4, 5, 11, 10, 8.

(15) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 13 nesmí být nižší než 7 Kč za m2..


... na začátek ...

§ 29

Zemědělský pozemek


(1) Základní cena pozemku zapsaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost se zjistí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 19.

(2) Základní cena podle odstavce 1 se upraví přirážkami a srážkami o vlivy podle přílohy č. 20 se zdůvodněním a koeficientem Kp podle přílohy č. 36.

(3) Je-li potvrzeno Pozemkovým úřadem, že zemědělský pozemek nebyl bonitován, použije se k jeho ocenění průměrná základní cena zemědělských pozemků v katastrálním území uvedená ve zvláštním právním předpise.17) Tato cena se upraví podle přílohy č. 20 se zdůvodněním a koeficientem Kp z přílohy č. 36.

(4) Cena zjištěná podle odstavců 2 a 3 nesmí být nižší než 0,70 Kč za m2.

... na začátek ...§ 30

Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem

(1) Základní cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen "lesní pozemek") se zjistí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny za m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 21.

(2) Pokud soubor lesních typů na oceňovaném pozemku není v příloze č. 21 uveden, použije se cena souboru nejblíže srovnatelného.

(3) Základní cena podle odstavce 1 se upraví srážkami podle přílohy č. 22 se zdůvodněním a koeficientem Kp z přílohy č. 36. Tato cena nesmí být nižší než 0,70 Kč za m2.


... na začátek ...

§ 31

Jiné pozemky


(1) Pozemky, které podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona nejsou stavebními, ale jsou zahrnuty do platného územního plánu obce nebo regulačního plánu18) jako pozemky určené k zastavění, se ocení podle § 28 odst. 1, 2, 5, 6 a 10 a násobí se koeficientem 0,30.

(2) Cenou za m2 zahrady nebo ostatní plochy, které sousedí se stavbou a stavebními pozemky vedenými v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo s pozemkem k tomuto účelu již užívaným, oceněnými podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 28 odst. 1, 2 nebo 6, jsou-li společně užívány vlastníkem nebo uživatelem sousedícího stavebního pozemku a nejde-li o zahradu nebo ostatní plochu ve vlastnictví vlastníka sousedícího stavebního pozemku, je cena stanovená podle § 28 odst. 1, 2 nebo 6 násobená koeficientem 0,40.


(3) Hospodářsky nevyužitelný pozemek a neplodná půda se oceňují cenou ve výši 30 % průměrné základní ceny zemědělského pozemku17) upravené přirážkou podle příslušné položky č. 1 přílohy č. 20. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak nesmí být nižší než 0,70 Kč/m2.

(4) Cena pozemku neuvedeného v odstavcích 1, 2 a 3 a pozemku, který prokazatelně není stavebním, zemědělským a lesním pozemkem ani pozemkem vodní nádrže a ostatní vodní plochy,19) se ocení cenou ve výši

a) 7% ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), jsou-li tyto pozemky umístěny v zastavěné části obce nebo je-li kterýkoliv bod na jejich hranici vzdušnou čarou vzdálen do 200 m od souvisle zastavěné části obce,

b) 5% ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l) v ostatních případech.

(5) Na základě věcného zdůvodnění lze ceny podle odstavce 4 snížit až o 50 %.

(6) Cena zjištěná podle odstavců1, 2, 4 a 5 nesmí být nižší než 7 Kč za m2.

... na začátek ...


ČÁST ČTVRTÁ


OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM


§ 31a

(1) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím, včetně pozemků a trvalých porostů, obsahující alespoň dvě stavby, které by se oceňovaly při nákladovém způsobu ocenění podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky, ocení se výnosovým způsobem.

(2) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím, bez pozemků a trvalých porostů, obsahující alespoň dvě stavby, které by se oceňovaly při nákladovém způsobu ocenění podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, ocení se výnosovým způsobem.


§ 31b

(1) Cena nemovitostí uvedených v § 31a zjištěná výnosovým způsobem se stanoví podle § 22 odst. 1, 2, 3 s tou odchylkou, že míra kapitalizace se použije podle základního účelu užití souboru staveb.

(2) Roční nájemné zjištěné podle § 22 odst. 2 a 3 se sníží o částky vypočtené podle ustanovení § 22 odst. 4
písm. a), c) až g)
.

(3) Ustanovení § 22 odst. 5 platí obdobně.

... na začátek ...

ČÁST PÁTÁ

OCEŇOVÁNÍ RYBNÍKŮ A VODNÍCH NÁDRŽÍ

§ 32

(1) Cena rybníku určeného pro chov ryb a vodní drůbeže CRI se zjistí jako součet ceny pozemku CPI a ceny stavby CSI podle vzorce

CRI = CPI + CSI.

(2) Cena rybníku neuvedeného v odstavci 1 a malé vodní nádrže CRII se zjistí jako součet ceny pozemku CPII a ceny stavby CSII podle vzorce

CRII = CPII + CSII.

(3) Cena velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže a ostatní vodní plochy se zjistí jako součet ceny pozemku a ceny stavby na něm postavené.

(4) Cena stavby rybníku a malé vodní nádrže uvedené v odstavcích 1 a 2 se zjistí podle výše nákladů, které by bylo nutné vynaložit na jejich pořízení v místě stavby v době jejich ocenění, a násobí se koeficienty KR1 až KR8, Ki a Kp podle vzorců uvedených pod písmeny a) a b) s tím, že výpočet ceny stavby, charakteristika a hodnoty koeficientů KR1 až KR8 jsou uvedeny v příloze č. 23, koeficient Ki v příloze č. 35 a koeficient Kp v příloze č. 36. Přitom platí

a) pro rybník s chovem ryb a vodní drůbeže


CSI = CSRI x KR1 x KR2 x KR3 x KR4 x KR5 x KR6 x KR7 x KR8 x Ki x Kp,

b) pro ostatní rybník a malou vodní nádrž


CSII = CSRII x KR1 x KR2 x Ki x Kp.

(5) Cena stavby velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže a ostatní vodní plochy se zjistí podle části druhé.

(6) Cena za m2 pozemku rybníku a malé vodní nádrže uvedená v odstavcích 1 a 2 (CPI, CPII) a cena pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby11) nebo stavební povolení12) ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, činí:

a) 6 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), jsou-li tyto pozemky umístěny v zastavěné části obce nebo je-li kterýkoliv bod na jejich hranici vzdálen vzdušnou čarou do 200 m od souvisle zastavěné části obce,

b) 4 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l) v ostatních případech.

(7) Cena pozemku velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže a ostatní vodní plochy a cena pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby11) nebo stavební povolení12) ke stavbě velké vodní nádrže, ostatní vodní nádrže, případně i ostatní vodní plochy, činí 3 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l).

(8) Základní ceny, koeficienty, přirážky a srážky mohou být upraveny jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění.


... na začátek ...

ČÁST ŠESTÁ

OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ

Lesní porost na lesním pozemku

§ 33


(1) Cena lesního porostu na lesním pozemku je součtem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených v příloze č. 24 v poměru jejich plošného zastoupení v porostu.

(2) Základní cena za m2 jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorceHa = [(Au - c) x fa + c] x Ba x Kv x Kp ,

kde
 
 
Ha - cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,
Au - cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,
c - náklady na zajištěnou kulturu,
fa - věkový hodnotový faktor pro obmýtíu, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň,
Ba - zakmenění ve věku ke dni ocenění,
Kv - věkový koeficient lesního porostu (§ 35 odst. 2),
Kp - koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.

(3) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy20) a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 25.

(4) Cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 26; pro obmýtí neuvedené v příloze č. 26, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 24, se cena mýtní výtěže Au zjistí jako přiměřená hodnota interpolací.

(5) Obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo z lesní hospodářské osnovy. Je-li v nich uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 26, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 26, ve které je stanoveno nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí.

(6) Náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin dřevin jsou uvedeny v příloze č. 27. Náklady na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury (lesního porostu)21) a nezahrnují náklady vynakládané po uplynutí doby zajištění kultury, například náklady na péči o mlaziny a náklady na pročistky a prořezávky.

(7) Věkový hodnotový faktor fa pro příslušné obmýtí je uveden v příloze č. 28.

(8) Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 28, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 24, se cena za m2 skupiny dřevin vypočte podle vzorce

Ha = [(Au - c) x fa x (1/fuv) + c] x Ba x Kv x Kp ,
kde
fa - se převezme z přílohy č. 28 pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí,
1/fuv - je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota fuv se převezme z přílohy č. 28 pro věk odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce jako hodnota fa.

(9) Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 28, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce


Ha = Au x Ba x Kp.


(10) Je-li skutečný věk dřeviny vyšší než obmýtí stanovené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově a skutečný věk dřeviny se přitom nachází v rozpětí cen mýtní výtěže Au přiřazené skupinám dřevin v příloze č. 26, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce


Ha = Aa x Ba x Kp,

 

kde
Aa - cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku a (skutečný věk skupiny dřevin) pro příslušný bonitní stupeň zjištěné interpolací z cen mýtní výtěže uvedených v příloze č. 26.


... na začátek ...

§ 34

(1) Není-li lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova vyhotovena, zjistí se údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Obmýtí se převezme z oblastního plánu rozvoje lesů pro příslušný hospodářský soubor.

(2) Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou produkcí, jsou základní cenou lesního porostu náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze č. 27.

(3) Základní cenou nezajištěné kultury je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený v příloze č. 27, upravený podle podílu skutečného a stanoveného minimálního počtu jedinců,22) maximálně 1,3 násobku minimálního počtu jedinců.


... na začátek ...

§ 35

Cenová přirážka, srážky a koeficienty

(1) Základní ceny skupin dřevin zjištěné podle § 33 a 34 se upraví přirážkou a srážkami podle přílohy č. 29 tabulek č. 1, 2 a 3se zdůvodněním a koeficientem Kp z přílohy č. 36.

(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem vypočteným jako hodnota 1,00 snížená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,004/rok (dále jen "věkový koeficient lesního porostu").

(3) Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit výjimečně až o 90 %.


... na začátek ...

§ 36

Lesní porost na nelesním pozemku

(1) Lesní porost na nelesním pozemku se oceňuje podle § 3335, popřípadě podle § 37.

(2) Skupina stromů a jejich řady na nelesním pozemku s výměrou do 1000 m2 nebo ve skupinách s počtem menším než 50 stromů se oceňují podle § 38.

(3) Sousedí-li skupina stromů na nelesním pozemku s lesním porostem na lesním pozemku, oceňuje se podle § 3335 nebo § 37 i v případech, jde-li o skupinu menší než 50 stromů nebo je-li na výměře menší než 1000 m2.


... na začátek ...

§ 37


(1) Lesní porost na lesním i nelesním pozemku, který má výměru do jednoho hektaru včetně, lze ocenit i postupem podle přílohy č. 30.

(2) Cena lesního porostu je součtem cen zjištěných pro jednotlivé skupiny dřevin uvedené v příloze č. 24.

(3) Cena jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce

CSD = VLP x PSD x ZLP x CLP x SSBSD x Kv x KP ,

kde
CSD - cena skupin dřevin,
VLP - výměra lesního porostu v m2,
PSD - podíl skupiny dřevin v lesním porostu,
ZLP - zakmenění lesního porostu,
CLP - cena lesního porostu v Kč za m2 pro jehličnaté porosty uvedená v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 30,
SSBSD - součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v tabulce č. 1 přílohy č. 30,
Kv - věkový koeficient lesního porostu,
Kp - koeficient uvedený v příloze č. 36.


... na začátek ...

§ 38

Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny

(1) Základní ceny ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin jsou uvedeny

a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 31 části I pro intenzivní výsadbu a v části II pro zahrádkovou výsadbu,

b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 32 části I pro intenzivní výsadbu a v části II pro extenzivní výsadbu,

c) pro chmelové rostliny včetně zařízení chmelnic v příloze č. 33.

(2) Ceny okrasných rostlin jsou uvedeny v příloze č. 34.

(3) Základní ceny podle odstavců 1 a 2 se upraví koeficientem Kp z přílohy č. 36.


... na začátek ...

ČÁST SEDMÁ

OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV
A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ

§ 39

Při oceňování majetkových práv, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývajících z jejich užití a výrobně technických a obchodních poznatků (know-how) (dále jen "majetkových práv"), které jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze výnosovým způsobem se cena zjistí podle vzorce
  n   zj
Cv = ∑  ---------- ,
  j=1    p
     (1 + ---)j
       100
kde
Cv - cena majetkového práva zjištěná výnosovým způsobem,
zj - roční čistý výnos užívání práva v letech, po které bude právo užíváno, zjištěný postupem podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona nebo roční čistý výnos zjištěný podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona,
p - míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 15,
j - pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno,
n - počet let, po které bude právo užíváno, nejvýše však počet let podle § 17 odst. 3 zákona.


... na začátek ...

ČÁST OSMÁ

OCEŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH VĚCÍ
MOVITÝCH A SLUŽEB

§ 40

Věc movitá a služba, jejíž cena není ve smlouvě sjednána

Věc movitá a služba, jejíž cena není ve smlouvě sjednána, se oceňuje

a) cenou sjednanou23) prodávajícím za stejnou nebo porovnatelnou věc nebo službu s ostatními kupujícími v době uzavření smlouvy, pokud není nepřiměřeně vyšší nebo nižší než cena obvyklá (§ 2 odst. 1 zákona),

b) cenou obvyklou (§ 2 odst. 1 zákona), nelze-li cenu podle písmene a) zjistit.

... na začátek ...

§ 41

Bezplatně rozšiřované noviny


Bezplatně rozšiřované noviny, zejména financované z příjmů za zveřejněné inzeráty, se oceňují cenou obvyklou (§ 2 odst. 1 zákona) rovnou nule.


... na začátek ...

§ 42

Ubytování v podnikové ubytovně

Ubytování v podnikové ubytovně poskytované osobám, které mají zvláštní vztah k plátci daně,24) se oceňuje cenou sjednanou s těmito osobami. Pokud je ubytování těmto osobám poskytnuto bezplatně, oceňuje se cenou sjednanou s těmito osobami v jiných případech, kdy nebylo ubytování poskytnuto bezplatně.


... na začátek ...

§ 43

Rekreační ubytování a stravování a navazující služby

(1) Služby rekreačního ubytování a stravování a navazující služby, například doprava, půjčování sportovních předmětů, které právnická nebo fyzická osoba poskytuje osobám majícím zvláštní vztah k plátci daně24) bezúplatně nebo za částečnou úplatu, se oceňují

a) cenou sjednanou při nákupu od jiné právnické nebo fyzické osoby, pokud je neposkytuje ve vlastním rekreačním zařízení,

b) cenou sjednanou při jejich poskytování ve vlastním rekreačním zařízení; pokud jsou tyto služby poskytnuty bezplatně, oceňují se cenou sjednanou s těmito osobami v jiných případech, kdy nebyly poskytnuty bezplatně.

(2) Oceňování podle odstavce 1 se uplatní i při poskytování služeb formou poukazu na rekreaci.


... na začátek ...

§ 44

Bezplatné stravování vlastních zaměstnanců

Poskytuje-li zaměstnavatel svým zaměstnancům24) bezplatné stravování, oceňuje se cenou sjednanou, za kterou dodává závodní stravování jiným odběratelům. V ostatních případech, zejména pokud nedodává zaměstnavatel závodní stravování jiným odběratelům a bezplatnost stravování vyplývá z příspěvku ze sociálního fondu, se oceňuje cenou sjednanou se zaměstnancem, která se rovná nule.


... na začátek ...

§ 45

Veřejná doprava

Služby letecké, železniční, autobusové, vodní a městské hromadné dopravy, poskytované jejich provozovatelem osobám uvedeným ve zvláštním předpise24) se slevou z ceny sjednané s ostatními kupujícími, se oceňují touto sníženou sjednanou cenou.


... na začátek ...

§ 46

Bezplatná inzerce

Bezplatná inzerce na základě vyplnění a odevzdání kupónu přiloženého do zakoupených novin nebo v nich otištěného redakcí těchto novin se oceňuje cenou sjednanou při jejich nákupu.


... na začátek ...

ČÁST DEVÁTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 47

Používání koeficientů prodejnosti

(1) Pro stavby oceňované podle § 7, 8, 9, 10, případně 11, pokud tvoří příslušenství staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5 a 6 se použijí koeficienty prodejnosti těchto staveb z přílohy č. 36. Jestliže stavby oceňované podle § 7, 8, 9, 10, případně 11 tvoří příslušenství více staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5 a 6, bez možnosti rozlišení, použije se nejnižší Kp těchto staveb. Jestliže stavby oceňované podle § 4 plní funkci venkovních úprav nebo příslušenství ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5 a 6, použijí se koeficienty prodejnosti těchto staveb, slouží-li více stavbám bez možnosti rozlišení, postupuje se obdobně. Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně 11 netvoří příslušenství žádné stavby oceňované podle § 3, 4, 5 a 6, použije se koeficient prodejnosti stavby oceňované podle § 4. Je-li oceňován byt nebo nebytový prostor podle § 13, použije se koeficient prodejnosti podle druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, s tím, že rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K přísluší Kp ze sloupce 13.

(2) Pokud stavby oceňované podle § 7, 9 a 10 tvoří příslušenství bytů nebo nebytových prostorů oceňovaných podle § 13, použije se pro ně koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází.

(3) Pro pozemek se použije koeficient prodejnosti té stavby, která netvoří příslušenství jiné stavby. Je-li na jednom pozemku umístěno více druhů staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 25 použije se pro ocenění pozemku nejnižší koeficient prodejnosti příslušející stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6 a 25, které netvoří příslušenství jiných staveb. Totéž platí, jsou-li na takovém pozemku i stavby oceňované podle § 7, 8, 9 a 10, případně 11. Jsou-li na jednom pozemku oceňované stavby podle § 4, popřípadě i stavby oceňované podle § 7, 8, 9, 10 a 11, použije se koeficient příslušný ke stavbám oceňovaným podle § 4. Jsou-li na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně 11, použije se koeficient prodejnosti stavby oceňované podle § 4. Není-li na pozemku žádná stavba a nebylo vydáno ani územní rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území, použije se koeficient ze sloupce 11 přílohy č. 36. Pro ocenění pozemků ve funkčním celku - zahrada, ostatní plocha - se použije koeficient prodejnosti stejný jako pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Je-li v jednotném funkčním celku více pozemků v druhu zastavěná plocha a nádvoří, postupuje se obdobně.

(4) Je-li na pozemek vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, použije se koeficient prodejnosti budoucí stavby. Je-li na pozemek vydáno rozhodnutí o využití území, použije se koeficient prodejnosti ze sloupce 9 přílohy č. 36. Při důvodných pochybnostech o určení budoucí stavby se použije koeficient prodejnosti ze sloupce 11 přílohy č. 36.

(5) Je-li pozemek určen k zastavění podle platného územního plánu obce nebo regulačního plánu, použije se koeficient prodejnosti podle předpokládaného funkčního využití plochy.

(6) U pozemku příslušejícího k bytu nebo nebytovému prostoru, oceňovaným podle § 13, se použije koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, s tím, že pro pozemek příslušející k rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K se použije Kp ze sloupce 13.

(7) Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36, kromě koeficientu prodejnosti pro pozemek oceněný podle § 28 odst. 5, § 29, 30, stavby oceněné podle § 32 a trvalý porost oceněný podle § 3338, lze snížit nebo zvýšit až o 20 % hodnoty koeficientu v odůvodněných případech, doložených zejména fotodokumentací či mapovým podkladem. Důvodem úpravy musí být odchylnost od běžných podmínek v oceňované lokalitě v členění dle přílohy č. 36, a to v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém významu oblasti, v mimořádných klimatických podmínkách, a nebo jiné závažné důvody ve vztahu k oceňované nemovitosti, které výrazně ovlivní zjištěnou cenu. Zohlednit lze i morální opotřebení stavby. Příslušný koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36 a způsob úpravy koeficientu prodejnosti včetně řádného zdůvodnění je součástí ocenění.


... na začátek ...

§ 48

Při oceňování nemovitostí se výsledná zjištěná cena,kromě ceny stavebních pozemků zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků, sníží o ceny věcných břemen váznoucích na nemovitostech zjištěné podle § 18 zákona.


§ 49

Celková cena zjištěná podle části první až šesté se zaokrouhlí na desetikoruny a cena zjištěná podle části sedmé se zaokrouhlí na koruny.


... na začátek ...

§ 50

Zrušuje se:

1. vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),

2. vyhláška č. 127/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),

3. vyhláška č. 173/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.,

4. vyhláška č. 338/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.,

5. vyhláška č. 325/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.


... na začátek ...

Čl.II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.

... na začátek ...____________________________________________________________
1) § 121 občanského zákoníku.
2) § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
3) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb.
4) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
5) § 2 písm. g) a § 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2000 Sb.
6) § 88 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
7) § 119 občanského zákoníku.
8) § 6 odst. 5 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění zákona č. 13/2002 Sb.
§ 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.
9) § 32 odst. 1 písm. a), , b) , e) zákona č. 50/1976 , ve znění zákona č. 83/1998 Sb."
10) § 66 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
11) § 90 zákona č. 50/1976 Sb.
12) § 44 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech.
Čl. CXVII bod 1 zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
13) § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
14) Například vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení hl. m. Prahy č. 7/2001 a nařízení hl. m. Prahy č. 26/2001.
15) § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
15a) Tabulka č. 2 kód 20 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.".
16) § 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb.
17) Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
18) § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb.
19) Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.
20) § 24 až 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
21) § 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
22) § 16 odst. 5 vyhlášky č. 82/1996 Sb.
23) § 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.
24) § 6 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 17/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.

... na začátek ...

Seznam příloh


Příloha č. 1 - Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Příloha č. 2 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 3 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Příloha č. 4 - Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Příloha č. 5 - Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

Příloha č. 6 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení

Příloha č. 7 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

Příloha č. 8 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

Příloha č. 9 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

Příloha č. 10 - Ceny studní

Příloha č. 11 - Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Příloha č. 12 - Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

Příloha č. 13 - Koeficient polohový - K5

Příloha č. 14 - Opotřebení staveb

Příloha č. 15 - Míry kapitalizace pro oceňování nemovitostí a majetkových práv výnosovým způsobem

Příloha č. 16 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží

Příloha č. 17 - Základní ceny za m2 podlahové plochy bytu v budovách typu J a K

Příloha č. 17a - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační, resp. zahradkářské, chaty

Příloha č. 18 - Úprava základních cen stavebních pozemků

Příloha č. 19 - Základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek

Příloha č. 20 - Úprava základních cen zemědělských pozemků

Příloha č. 21 - Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů

Příloha č. 22 - Úprava základních cen lesních pozemků

Příloha č. 23 - Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

Příloha č. 24 - Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

Příloha č. 25 - Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin

Příloha č. 26 - Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 27 - Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Příloha č. 28 - Věkové hodnotové faktory fn pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

Příloha č. 29 - Úprava základních cen lesních porostů

Příloha č. 30 - Ocenění lesních porostů podle § 37

Příloha č. 31 - Ceny ovocných dřevin

Příloha č. 32 - Ceny vinné révy včetně zařízení vinic

Příloha č. 33 - Ceny chmelových rostlin včetně zařízení chmelnic

Příloha č. 34 - Ceny okrasných rostlin

Příloha č. 35 - Koeficienty změn cen staveb - Ki

Příloha č. 36 - Koeficienty prodejnosti - Kp

... na začátek ...

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy
(§ 1)

Vymezení pojmů
(§ 2)

ČÁST DRUHÁ


OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM, VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM A POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM

HLAVA I

OCEŇOVÁNÍ STAVEB
NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM

Budova a hala
(§ 3)

Inženýrská a speciální pozemní stavba (§ 4)

Rekreační chata a zahrádkářská chata
(§ 6)

Vedlejší stavba
(§ 7 )

Garáž
(§ 8)

Studna
(§ 9 )

Venkovní úprava
(§ 10)

Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení
(§ 11 )

Kulturní památka
(§ 12)


Byt a nebytový prostor
(§ 13)

Nedokončená stavba
( § 14)

Stavba určená k odstranění
(§ 15)

Jiná stavba
(§ 16)

Stavba bez základů
(§ 17)


Stavba z více konstrukčních systémů
(§ 18)

Stavba s víceúčelovým užitím
(§ 19)

Opotřebení stavby
(§ 20)

HLAVA II

OCEŇOVÁNÍ STAVEB VÝNOSOVÝM
ZPŮSOBEM

(§ 21 - § 24)

HLAVA III

OCEŇOVÁNÍ STAVEB A BYTŮ POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM

Garáže
(§ 25 )


Byt ve vícebytovém domě
(§ 26)
ČÁST TŘETÍ

OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ

Cenová mapa stavebních pozemků
(§ 27
)
Zemědělský pozemek
(§ 29)
Jiné pozemky
(§ 31)

ČÁST ČTVRTÁ

OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM
(§31a a §31b)

ČÁST PÁTÁ

OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ

Lesní porost na lesním pozemku
(§ 33 - § 34)

Cenová přirážka, srážky a koeficienty
(§ 35
)

Lesní porost na nelesním pozemku
( §36-§37)

Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny
(§ 38)

ČÁST SEDMÁ

OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ
(§ 39 )

ČÁST OSMÁ

OCEŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH VĚCÍ
MOVITÝCH A SLUŽEB


Věc movitá a služba, jejíž cena není ve smlouvě sjednána
(§ 40 )

Bezplatně rozšiřované noviny
(§ 41)


Ubytování v podnikové ubytovně
(§ 42)

Rekreační ubytování a stravování a navazující služby
(§ 43)


Bezplatné stravování vlastních zaměstnanců
(§ 44)

Veřejná doprava
(§ 45)

Bezplatná inzerce
(§ 46)

ČÁST DEVÁTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Používání koeficientů prodejnosti
(§ 47 - § 49)

Zrušuje se
(§ 50)

Účinnost
(ČL.II)

Seznam příloh