Příklady cenových map

Na této stránce uveřejňujeme několik příkladů českých a pro srovnání i několik německých cenových map. V naprosté většině případů se jedná o cenové mapy stavebních pozemků, třebaže se způsobem zpracování od sebe významně liší. Vedle toho jsme sem, možná i jako inspiraci pro naše zpracovatele, zařadili několik příkladů zvláštních cenových map. Mimo jiné i cenovou mapu zemědělské půdy v městské oblasti Hannoveru.

Obsah této stránky

Historická cenová mapa Prahy

Nejdražší pozemky na Václavském náměstí - článek

Přiklady různých verzí českých cenových map stavebních pozemků

Přiklady různých verzí německých cenových map

Příklady zvláštních cenových map

Historická cenová mapa Prahy

Na úvod jsme připravili malý historický exkurs do doby před druhou světovou válkou, kdy cenové mapy stavebních pozemků měly poněkud jiný vizuální charakter, ale nemenší význam než dnes.

"Nejdražší pozemky na Václavském náměstí

Cenová mapa Prahy z dob prvé republiky existuje v podobě souboru mapových listů v měřítku 1:5 000. Mapy jsou pečlivě nalepeny na kartón a z jejich stavu lze usuzovat, že byly často používány. Každý prodej je datem vyznačen a je zapsána přepočtená cena pozemku - zde v sázích, tj. přibližně 3,6 m2. Vmapě převažujíi prodeje z 30. let tohoto století.
Z podrobnější analýzy cen pozemku vyplývá, že největší hustota prodejů je na území nynějšího obvodu Praha 1. Zde také ceny pozemků přepočtené na čtvereční metr dosahují nejvyšších hodnot, i když se zde projevuje jejich velká různorodost. Podle očekávání se nejdražší parcely nacházely v dolní polovině Václavského náměstí a na začátku ulice Na Příkopě. Zde se v předválečných cenách dosahovalo úrovně nad 12 000 Kč/m2. Cenové rozpětí od 8 do 12 tisíc Kč dominovalo v ulicích 28. října, Vodičkově, Jindřišské, části Spalené a nynější Revoluční. V ostatních částech Nového Města se ceny pohybovaly v pásmu od dvou do čtyř tisíc Kč. Velmi záleželo na lokální poloze, a

tedy na atraktivnosti pozemku. Levnější pozemky, obvykle v rozpětí 1 500 až 3 000 Kč za m2, se nacházely na Starém Městě a v přilehlých oblastech. Důvodem relativně nižších cen byla ... patrně horší dostupnost pro automobilya menší využitelnost pro přestavbu domů ke kancelářským nebo obchodním účelům.
Většina pozemků na ostatních územích města se prodávala v řádově nižších cenových relacích - nejčastěji mezi 150 a 300 Kč/m2. Výjimku tvořily některé živější ulice s cenami okolo 1 000 Kč/m2. Například se jednalo o staré výpadové komunikace z Prahy, jako jsou dnešní ulice Husitská, Seifertova, Sokolovská, Milady Horákové či Korunní třida. Relativně vyšších hladin dosahovala vyhledávaná území s nájemním bydlením, jako jsou Vinohrady, část nábřeží, Letná a částečně třeba i Břevnov. Naopak pozemky v lokalitách luxusních rezidenčních čtvrtí Ořechovka a Hanspaulka neměly ceny vyšší než 200 Kč/m2. Důvodem bylo, že v těchto lokalitách nedocházelo k opakovanému zhodnocení prostředků jako v případě domů nájemních."

Hana Stará, HN na víkend z pátku 1. listopadu 1996, str. 8

... na začátek >>>

Přiklady různých verzí českých cenových map stavebních pozemků

Bylo vybráno jen několik charakteristických reprezentantů z různých verzí cenových map, u kterých jsme se pokusili odhadnout i způsob vzniku a původ základních mapových podkladů.

Výřez z cenové mapy Mladé Boleslavi 2005

Výřez z 9. cenové mapy stavebních po-zemků statutárního města Mladé Boleslavi platné pro rok 2003.

Jako základní mapový podklad posloužila digitalizovaná katas-trální mapa v měřítku 1:1000.

Výřez je z digitální verze cenové mapy, která vznikla vektorizací mapového podkladu. Barevné šrafování vyjadřuje druh pozemku dle katastru nemovitostí.

Tato mapa prezentuje typ cenové mapy, ve které je oceněn každý pozemek samostatně.

... na začátek >>>

Cenová mapa Prahy 1999

Výřez z 1. cenové mapy stavebních po-zemků hlavního města Prahy pro rok 1999. Ve výřrezu je zobrazena část území, která byla v Praze roku 2002 nej-více postižena povod-němi.

Jako základní mapový podklad posloužila mapa v měřítku 1:5000.Jedná se o digitální verzi cenové mapy pořízenou skenovaním mapového podkladu.

Mapa reprezentuje tzv. zónovy typ mapy, kde skupinová cena platí pro vymezenou mno-žinu různých pozemků.

... na začátek >>>

Cenová mapa Prahy 2002

Výřez ze 4. cenové mapy stavebních pozemků hlavního města Prahy pro rok 2002.

Jedná se o příklad digitální verze cenové mapy, pořízené stažením z Internetu, která je realizo-vána nad vektorizovaným mapovým podkladem.

Mapa je přístupná z naší domovské stránky a nese celou řadu dalších informací. Vedle skupinové ceny pozemkových zón jsou to i údaje o parcelách, číslech popisných, ulicích a vlastních cenových zonách..

... na začátek >>>

Cenová mapa Brna 2000

Výřez ze 4. cenové mapy stavebních po-zemků statutárního města Brna pocházející z roku 2000.

Mapa vznikla nad digitalizovanou katas-trální mapou, která byla pořízena vektorizací mapového podkladu.

Rovněž v tomto případě se jedná o mapu zónového typu.

... na začátek >>>

Přiklady různých verzí německých cenových map

Tyto příklady cenových map stavebních pozemků vesměs pocházejí z Internetu, kde jsou také přistupné. Výjimkou je cenová mapa stavebních pozemků Hannoveru z roku 1988, která byla převzata z tiskového podkladu.

Cenová mapa stavebních pozemků Essenu  2002

Výřez z cenové mapy stavebních pozemků Essenu z roku 2002.

Mapa eviduje prodeje přepočtené na 1 m2 pozemku a je tak velmi podobná našim prvo-republikovým cenovým mapám. Zápisy jsou prováděny různými barvami (na tomto snímku pouze modře), které dle našeho domění reprezentují různá časová období.

Mapa je přístupná na Internetu v různých měřítcích.

Tento přiklad vznikl skenováním městkého plánu se zákresem cen.

... na začátek >>>

Cenová mapa Heidelbergu 1999

Výřez z cenové mapy stavebních pozemků Heidelbergu z roku 1999.

Mapa se velice podobá 1. cenové mapě Prahy, která pochází z téhož roku a rovněž se vyznačuje poměrně rozsáhlými zónami. Heidelberská mapa navíc uvádí i informace o charakteru zástavby v zóně a rovněž některé regulativy. Všimněte si, že některé zóny jsou popsány cenovým rozpětím

Tento přiklad vznikl zřejmě skenováním městkého plánu se zákresem cen a barevným rozlišením zón shodných s územně plánovací dokumentací.

... na začátek >>>

Cenová mapa Hannoveru 1988

Podobně je pojednána i cenová mapa stavebních pozemků Hannoveru z roku 1988

Jedná se o tzv. mapu směrných cen pozemků, které jsou vždy uváděny v závorkách. Jak je vidno z tohoto barevným soutiskem vzniklého exempláře, zónace je u tohoto typu mapy poměrně hrubá.

Podrobnější popis těchto map, včetně legendyjednotlivých značek,í naleznete v publikaci Ross-Brachmann-Holzner: Zjišťování stavební hodnoty budov a ob-chodní hodnoty nemovitostí, vydané v roce 1993 naklada-telstvím Consultinvest Praha, str. 30 - 37.

... na začátek >>>

Cenová mapa  Karlsruhe 2001

Cenová mapa stavebních pozemků Kalsruhe pochází z roku 2001 a má již obdobně, jako cenová mapa Prahydostupná na Internetu charakter zajímavého informač-ního systému.

Jako mapový podklad posloužil zjevně uliční plán města se zázna-mem čísel popisných v jednotlivých stavebních blocích. Nad nimi je vedena vrstva cenových zón jejichž charakteristiky získáte po kliknutí do jejich plochy a mají rozsah a vypovídací schopnost jako příklad uvedený v dolní části obrázku.

Legenda k označené cenové zóně v mapě nahoře.

Doslovný přepis informací získaných po "kliknutí" do podbar-vené zóny ve výše uvedené mapě opět charakterizuje zónu jako pozemek připrave-ný pro výstavbu živno-stenských staveb.

... na začátek >>>

Tento příklad prezentuje výřez z cenové mapy Hamburku z roku 2009, kde každá z barev vyjadřuje orientační rozpětí tržní ceny 1 m2 pozemku v Eurech.

Legenda barev je následující:


... na začátek >>>

Příklady zvláštních cenových map

Jako příklad zvláštních cenových map jsme vybrali jeden, který opět pochází ze zahraničí a jedná se o cenovou mapu zemědělské půdy v oblasti Hannoveru.

Cenová mapa zemědělské půdy oblasti Hannoverz 2002

Příklad cenové mapy zemědělské půdy v oblasti městské aglo-merace Hannoveru z roku 2002 popisuje zjevně průměrnou hodnotu (cenu) zemědělské půdy v katastrálním území.

Zdá se, že mapa při-b4ližně odpovídá naší průměrné BPEJ v obci, kterou oceňovací předpis připoští všude, kde nejsou k dispozici podrobnější informace.

O grafické zpracování se zřejmě doposud nikdo nepokusil už i kvůli časté změně cenové základny zemědělských pozemků u nás.

... na začátek >>>