Úplný seznam cenových map


Cenové mapy na Internetu (CM)

Bílina

2008-14
Brno 2014
Doubravèice 2013-16

Horoměřice

2005-16
Textová èást cenové mapy

M.Boleslav

2014-15

Most

2009-14

Olomouc

2007-16

Ostrava

2000-16
Obecnì závazná vyhlášky
Praha 2000-15

Terezín

2009-15

Zlín

2002-14


Odkaz pod ikonou
Acrobat Reader firmy Adobe
predpokládá využití programu Acrobat Reader od Adobe
K nalezení napríklad zde:Odkazy pod ikonou
Microsoft Internet Explorer
vyžadují Microsoft Interent Explorer od verze 6.0.


Odkazy pod ikonami
Microsoft Excel   Microsoft Word
vyžadují program Microsoft Excel, resp. WinWord od verze 97 nebo naríklad programy OpenOffice.org
K ČEMU SLOUŽÍ CENOVÉ MAPY

Cenové mapy slouží k oceňování stavebních pozemků na území obce či města převážně pro účely daně z převodu nemovitostí, daně dědické či darovací a pro všechny ostatní případy, kdy je vyžadováno ocenění podle zvláštního předpisu. Cenová mapa stavebních pozemků zároveň může být nástrojem vedoucím k nápravě možných daňových křivd, způsobených mechanickou aplikací oceňovacích vyhlášek.

Slouží k vyjádření vztahů na trhu s nemovitostmi, kde ilustruje dosahovanou úroveň tržních cen jednotlivých druhů nemovitostí v daném místě a čase.

Respektováním územně plánovacích dokumentací a závěrů územního řízení, přispívá nepřímo k podpoře urbanistické a investiční politiky obce či města.

Cenová mapa slouží jako pomůcka pro ostatní investory a může být srovnávací základnou pro hodnocení bankovních zástav, sloužit může tedy i pro poskytování úvěrů, půjček a podobně.

Svou informační hodnotou a všeobecnou dostupností pomáhá zamezit výskytu spekulativních cen na trhu nemovitostí.

Databáze statisticky vyhodnocených cenových údajů platných v určitém období, kterou cenová mapa vždy je, může být v budoucnu využita jako jeden z pramenů historicko-ekonomických studií o posuzovaném území, obci či městě a jeho rozvoji v daném období.

Cenové mapy by mohly vytvářet základnu pro výpočet daně z nemovitosti, případně být výchozím podkladem pro výpočet obvyklé výše nájemného a eventuální tvorbu cenových map nájmů.Navštivte CENTRUM.cz Navštivte SEZNAM.cz LinksTip.com Navštivte vyhledávač InfoWeb Struktura návštěvnosti