Úplný seznam cenových map


Cenové mapy na Internetu (CM)

Bílina

2008-14
Brno 2014
Doubravèice 2013-16

Horoměřice

2005-16
Textová èást cenové mapy

M.Boleslav

2014-15

Most

2009-14

Olomouc

2007-16

Ostrava

2000-16
Obecnì závazná vyhlášky
Praha 2000-15

Terezín

2009-15

Zlín

2002-14


Odkaz pod ikonou
Acrobat Reader firmy Adobe
predpokládá využití programu Acrobat Reader od Adobe
K nalezení napríklad zde:Odkazy pod ikonou
Microsoft Internet Explorer
vyžadují Microsoft Interent Explorer od verze 6.0.


Odkazy pod ikonami
Microsoft Excel   Microsoft Word
vyžadují program Microsoft Excel, resp. WinWord od verze 97 nebo naríklad programy OpenOffice.org
VYDÁNÍ, NÁLEŽITOSTI, PROJEDNÁNÍ A APLIKACE CENOVÉ MAPY

Vydání cenové mapy

"Obce mohou v rozsahu a za podmínek uvedených v § 10 stanovit obecně závaznou vyhláškou ceny stavebních pozemků v cenových mapách..."

(§ 33, odstavec (2) zákona 151/1997 Sb.)


Náležitosti cenových map

Cenová mapa stavebních pozemků obce by měla obsahovat textovou a grafickou část, které jsou součástí základního dokumentu, kterým se cenová mapa vydává, tj. příslušné obecné závazné vyhlášky.

Textová část ve formátu A4 by měla obsaovat:

  • věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitostmi a možnosti jeho dalšího rozvoje zejména ve vztahu k velikosti a charakteru obce, vnitřním i vnějším faktorům a místním zvláštnostem, které ovlivňují jeho kvalitu,

  • popis předlohy použitého mapového podkladu a jeho kvality z hlediska souladu právního stavu podle katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu,

  • komentář ke zdrojům cen použitým pro vypracování grafické části a výsledky jejich rozboru,

  • popis postupu zpracování a předpoklad doby účinnosti.
Grafická část ve formátu A4 by měla obsahovat:
  • mapové zobrazení stavebních pozemků na území obce v měřítku rovném nebo větším 1:5000,

  • identifikační a informační údaje (název obce, katastrální území místních částí obce, náměstí a ulic, popř. parcelní čísla pozemků),

  • ceny jednotlivých stavebních pozemků, popř. ceny vymezených skupin parcel se shodným účelem užití a stejnou stavební vybaveností.”


Projednání cenových map

"(5) Návrh cenové mapy stavebních pozemků nebo její změny předkládá obec před jejím vydáním Ministerstvu financí k vyjádření. Obec zašle vyhlášku současně s jejím vyhlášením Ministerstvu financí k uveřejnění v Cenovém věstníku.

(6) Koncem každého kalendářního roku se obecně závaznou vyhláškou obce doplňují cenové mapy o nové ceny stavebních pozemků. Změní-li se sjednaná cena, účel užití nebo stavební vybavenost pozemku, určí se nová cena pozemku způsobem podle odstavce 2 nebo 3. Přitom platí postup podle odstavce 5."

Každá aktualizace cenové mapy podléhá stejnému postupu projednání a zveřejnění jako původní cenová mapa (viz výše).

(§ 10, odstavce (5) a (6) zákona č. 151/1997 Sb.)


Aplikace cenové mapy

Pokud obec vydala cenovou mapu stavebních pozemků obecně závaznou vyhláškou, je povinností znalce použít tuto cenovou mapu při každém ocenění dle zvláštního předpisu, tedy při ocenění podle zákona o oceňování majetku.
Teprve tehdy, když zjistí, že oceňovaný pozemek není cenovou mapou oceněn nebo nemůže být cenová mapa k ocenění použita (například nejedná-li se prokazatelně o stavební pozemek) může přistoupit k ocenění podle jiných ustanovení platného oceňovacího předpisu, nežli jsou ty, které hovoří o aplikaci cenové mapy.

"Obec umožní nahlédnout bezplatně do cenové mapy pozemků vedené touto obcí každému, kdo o to požádá."

(§ 10, odstavec (7) zákona č. 151/1997 Sb.)Navštivte CENTRUM.cz Navštivte SEZNAM.cz LinksTip.com Navštivte vyhledávač InfoWeb Struktura návštěvnosti