Úplný seznam cenových map


Cenové mapy na Internetu (CM)

Bílina

2008-14
Brno 2014
Doubravèice 2013-16

Horoměřice

2005-16
Textová èást cenové mapy

M.Boleslav

2014-15

Most

2009-14

Olomouc

2007-16

Ostrava

2000-16
Obecnì závazná vyhlášky
Praha 2000-15

Terezín

2009-15

Zlín

2002-14


Odkaz pod ikonou
Acrobat Reader firmy Adobe
predpokládá využití programu Acrobat Reader od Adobe
K nalezení napríklad zde:Odkazy pod ikonou
Microsoft Internet Explorer
vyžadují Microsoft Interent Explorer od verze 6.0.


Odkazy pod ikonami
Microsoft Excel   Microsoft Word
vyžadují program Microsoft Excel, resp. WinWord od verze 97 nebo naríklad programy OpenOffice.org
CENOVÉ MAPY A ZÁKONY

Zpracování cenových map stavebních pozemků se řídí zákonem 151/1997 Sb. o oceňování majetku a změně některých zákonů ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb..

Tento zákon určuje nejen způsob zpracování, ale i základní využití cenových map, respektive cen stavebních pozemků v nich obsažených.

Toto zaměření je v zákoně obecně popsáno následovně:

"Zákon upravuje způsoby oceňování věcí....pro účely stanovené zvláštními předpisy..."

(§ 1, odstavec (1) zákona 151/1997 Sb.)

Zvláštními předpisy se při tom rozumí následující výčet zákonů a vyhlášek:

 • § 18 odst. 2 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
 • § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 242/1994 Sb.
 • § 33 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 • § 2 odst. 1 a 3 vyhlášky Federálního ministerstva fi nancí č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim.
 • § 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví.
 • § 2, 4 až 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa.

Vedle toho se zákon o oceňování, tedy i ceny stavebních pozemků, zjištěné podle cenových map, promítají i do dalších zákonných předpisů, jako jsou:

 • zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a to v části týkající se především nepeněžních příjmů,
 • zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Přesto, že je v zákoně o oceňování majetku výslovně uvedeno, že ceny zjištěné podle tohoto zákona se nevztahují na zjišťování cen prodejních, praxe zpracování, ale i využití cenových map je jiná.
Zpracovatelé cenových map mají-li respektovat zákony ČR musí důsledně vycházet ze sjednaných cen, tedy z těch cen, za které se smluvní koupě a prodej pozemků prokazatelně v právě minulém období realizoval (viz dále).
Cenové mapy stavebních pozemků se tak stávají důležitým dokumentem vypovídajícím o trhu se stavebními pozemky, tak jak se choval v daném místě a čase.

Zároveň se často výsledky průzkumu trhu s nemovitostmi liší od cenové úrovně, kterou pro stavební pozemky určuje oceňovací vyhláška. V tomto smyslu jsou cenové mapy z daňového hlediska (daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací) spravedlivější, zejména v okrajových částech měst a obcí a v obcích s převažujícím venkovským či rekreačním typem zástavby.

Úzká souvislost cenových map a územně plánovacích dokumentů předurčuje cenové mapy stát se podkladem pro rozhodování o umístění investic na území města a díky úzké zpětné vazbě se zároveň tyto investice okamžitě v cenové mapě projeví. Ať už se jedná o investice obecní či privátní (komerční). Příkladem mohou být nově vytvářená rozvojová území, především tzv. průmyslové zóny, ale i nové (obvykle satelitní) rezidenční čtvrti vznikající zainvestováním zemědělské půdy (vybudováním inženýrských sítí, včetně jejich zpřístupnění).Navštivte CENTRUM.cz Navštivte SEZNAM.cz LinksTip.com Navštivte vyhledávač InfoWeb Struktura návštěvnosti