Úplný seznam cenových map


Cenové mapy na Internetu (CM)

Bílina

2008-14
Brno 2014
Doubravèice 2013-16

Horoměřice

2005-16
Textová èást cenové mapy

M.Boleslav

2014-15

Most

2009-14

Olomouc

2007-16

Ostrava

2000-16
Obecnì závazná vyhlášky
Praha 2000-15

Terezín

2009-15

Zlín

2002-14

Odkaz pod ikonou
Acrobat Reader firmy Adobe
predpokládá využití programu Acrobat Reader od Adobe
K nalezení napríklad zde:Odkazy pod ikonou
Microsoft Internet Explorer
vyžadují Microsoft Interent Explorer od verze 6.0.


Odkazy pod ikonami
Microsoft Excel   Microsoft Word
vyžadují program Microsoft Excel, resp. WinWord od verze 97 nebo naríklad programy OpenOffice.org
DEFINICE A ZÁKLADNÍ POJMY
Definice cenové mapy:

"Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách. "

Základní pojmy:

"...
(1) Pro účely oceňování se pozemky člení na
 1. stavební pozemky,
 2. zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost,
 3. lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí, a zalesněné nelesní pozemky,
 4. pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy,
 5. jiné pozemky, které nejsou uvedeny v písmenech a) až d).
(2) Stavební pozemky se pro účely oceňování dále člení na
 1. nezastavěné pozemky,
  1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,
  2. evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí nebo územním souhlasem určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění,
  3. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, v jednotném funkčním celku. Jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může být i více pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
  4. evidované v katastru nemovitostí s právem stavby,
 2. zastavěné pozemky,
  1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,
  2. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již zastavěny,
 3. plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí.
(3) Další členění pozemků pro účely ocenění v návaznosti na druh pozemku a jeho účel užití stanoví vyhláška.

(4) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely oceňování není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými zdmi, pomníky, sochami apod.

(5) Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí. Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem se vychází při oceňování ze skutečného stavu.

(§ 9 zákona 151/1997 Sb.)

"(1)Do cenové mapy stavebních pozemků lze zařadit pouze stavební pozemky. Pokud jsou do cenové mapy stavebních pozemků zařazeny i jiné než stavební pozemky, které z důvodu malého měřítka mapy nelze při zpracování vyjmout, je nutné toto uvést do její textové části.

(2) Je-li do cenové mapy stavebních pozemků zařazen stavební pozemek, který nelze cenou z cenové mapy ocenit, protože
 1. je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,
 2. má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami, nebo
 3. je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou, ocení se podle ustanovení § 3 až 5 této vyhlášky.
(3) V případě nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem se postupuje podle § 9 odst. 5 zákona o oceňování majetku."

(§ 2 vyhlášky MFČR č. 441/2013 Sb.)

Pozemky v cenové mapě se oceňují"... sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě cenou odvozenou ze sjednaných cen...."

(§ 2, odstavec (5), písmeno g) zákona 151/1997 Sb.)

Nejsou-li při zpracování cenové mapy sjednané ceny stavebních pozemků podle odstavce 2 v dané obci k dispozici nebo nelze-li je použít, protože již neodpovídají úrovni sjednaných cen porovnatelných pozemků ke dni vypracování cenové mapy, určí se ceny na základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v dané obci nebo v jiných srovnatelných obcích spadajících do stejné skupiny podle počtu obyvatel; skupiny obcí stanoví vyhláška. Při porovnání se vychází ze shodného účelu užití, z obdobné polohy v obci a ze shodné stavební vybavenosti pozemku. Údaje o postupu a porovnání obce uvedou v textové části cenové mapy, která popřípadě obsahuje další vysvětlivky. Podrobnější metodiku zpracování cenových podkladů pro cenovou mapu stanoví vyhláška.

(§ 10, odstavec (3) zákona 151/1997 Sb.)

(1) Katastr nemovitostí ... je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech ... vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

(2) Katastr je zdrojem informací, které slouží

 1. k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické,
 2. pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a).

§ 1 zákona č. 256/2013 Sb.

Porovnáním se sjednanými cenami se rozumí porovnání se známými cenami jiných stavebních pozemků shodného účelu užití, obdobné polohy v obci a se shodným stavebním vybavením pozemku (vybavení inženýrskými sítěmi). Tyto pozemky se musí nalézat v téže obci nebo v obci srovnatelné co do velikosti podle počtu obyvatel.

Skupiny obcí podle počtu obyvatel určí vyhláška (viz příloha č. 2 vyhlášky MFČR č. 441/2013 Sb.).

Vyhláškou se v tomto textu rozumí aktuální znění oceňovacího předpisu, který periodicky vydává Ministerstvo financí České republiky, jako prováděcí vyhlášku k zákonu o oceňování majetku.

Od roku 1997, kdy vyšel zákon o oceňování majetku, se postupně jednalo o následující vyhlášky Ministerstva financí České republiky:Navštivte CENTRUM.cz Navštivte SEZNAM.cz LinksTip.com Navštivte vyhledávač InfoWeb Struktura návštěvnosti